Bräcke kommunvapen
Bräcke kommun
Hantverksgatan 25
Box 190
840 60 BRÄCKE

Tel 0693-161 00
Fax 0693-161 05
bracke@bracke.se

Fakturaadress:  
Bräcke kommun
Fack 760058 R 067
106 37 Stockholm

Vatten och avlopp

Kommunen har 14 kommunala vattenverk. De levererar tillsammans ca 900 000 m³ vatten per år till 3 000 kunder. Vattenkvaliteten är genomgående bra.

Kommunen har också sammanlagt 15 st avloppsreningsverk, tre med 3-kammarbrunn, tre med slamavskiljning+infiltrationsdammar, fyra med biodammar samt fem stycken med kemisk/biologisk rening.

Fakturor


På din faktura är avgiften uppdelad i tre olika poster: fast avgift, lägenhetsavgift samt fast förbrukningsavgift.

Fluorider


I vissa vattentäkter finns idag något höga halter av fluorider. Fluor i för höga halter ska inte ges till barn under 18 månader då det kan ge emaljfläckar på tänderna. Kommunen håller på att åtgärda detta genom att leta nya vattentäkter eller installera filter. De orter som berörs är Hunge och Dockmyr.

Avlopp


I genomsnitt förbrukar vi ca 200 liter vatten per person och dygn. Det mesta vattnet släpper vi ut i avloppet efter ha förorenat det. Avloppsreningsverk renar vattnet innan det släpps ut i recipienterna, oftast i en sjö. Syftet med reningen är att avskilja fasta ämnen, organiska föreningar och fosfor från avloppsvattnet. Giftiga ämnen i avloppsvattnet kan störa reningsverkens drift och försämrar slamkvalitén.

Exempel på saker du inte ska spola ner i toaletten


Tops, bindor, plåster, kondomer, strumpbyxor, fimpar, matrester, tamponger, trasor, kattsand, lösningsmedel, gamla mediciner (lämna tillbaka till apoteket).
Skälet till detta är att det fastnar i galler och pumpar, det försämrar kvalitén på det renade vattnet, det kan förorsaka översvämningar hemma hos dig och det kostar pengar.

Miljöfarlig verksamhet


Avloppsrening och utsläpp av renat avloppsvatten bedöms enligt lag som miljöfarlig verksamhet (dvs. att verksamheten medför miljöpåverkan). Därför sker tillsyn av verksamheten av tillsynsmyndigheterna Bräcke kommuns Bygg- och miljönämnd eller Länsstyrelsen i Jämtlands län.

 

Sidan publicerad 2014-11-20 av Daniel Svensson
Kontaktinformation

Eva Ljungdahl  VA-chef
Teknik- och Infrastrukturavdelningen
Tel 0693-161 23
E-post

Anna Lindqvist
Chef Bygg- och miljöavdelningen
Tel 0693-162 70
E-post