Dela sidan på sociala medier

Mål & Visioner

Kälarne skolas mål

Basfärdigheter är grunden för kunskapandet, och vi på Kälarne skola utgår i all skolverksamhet alltid utifrån den enskilde elevens intressen och utifrån en blivande samhällsmedborgares behov av färdigheter.

Alla verksamheter utvecklar kontakter med näringsliv och samhälle lokalt/globalt och idag finns väl utvecklade kontakter med näringslivet. Eleverna erbjuds studiebesök, praktikdagar och praktikveckor.

Kälarnes skolas vision

I vår skola skall samvaron präglas av mänsklig värme och demokratins värderingar. Det är en arbetsplats dit vi gärna går och där vi bemöter varandra med förståelse och respekt. Alla barn och vuxna har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i skolan oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.      

Vi ska arbeta så att eleverna ska känna sig trygga och säkra i skolmiljön. Samtidigt arbeta för att öka elevernas självkänsla så att de får en medvetenhet och tro på sin förmåga. Vi lagarbetar i arbetslag och i arbetet med eleverna, anpassar arbetsformer så att eleverna ska känna glädje och lust att lära samt hjälps åt för att alla ska nå kunskapskraven i alla ämnen. Vår skola är en plats där vi, både unga och vuxna, utvecklas efter våra egna förutsättningar. Kälarne skola är en plats där vi, både unga och vuxna, utvecklas efter våra egna förutsättningar.

  • Att alla känner sig lika mycket värda.
  • Att ingen utsätts för kränkande handling eller hot.
  • Att alla visar varandra ömsesidig respekt och arbetar för jämställdhet.
Sidan publicerad 2017-02-06 av Reidar Otterbjörk