Dela sidan på sociala medier

Miljö och hälsa

Bygg- och miljöavdelningen

Bygg- och miljöavdelningen arbetar med tillsyn över bostadsmiljö och offentliga lokaler, som till exempel förskolor, samlingslokaler och idrottsanläggningar.
Vårt uppdrag är bland annat att se till att fastighetsägare till flerfamiljshus tar sitt ansvar och följer reglerna så att det inte uppstår olägenheter för dem som bor i husen. I de fall detta inte fungerar tar vi hand om klagomålen och ställer krav på åtgärder för att lösa problemen.

I vårt tillsynsarbete ingår också frågor som rör närmiljön kring själva boendet, till exempel nedskräpning, buller och enskilda avlopp.
Alla miljöfarliga verksamheter ska enligt lagen kontrolleras av en myndighet.
I Bräcke är det Bygg- och miljöavdelningen som på Bygg- och miljönämndens uppdrag ansvarar för tillsynen över miljöfarliga verksamheter.

Vi gör besök på plats och går igenom handlingar som visar att företagen följer miljöbalkens regler. Vi handlägger anmälningsärenden, yttrar oss i bygglovsfrågor och skriver remissvar till länsstyrelsen, miljödomstolen med flera. Vi arbetar också med information och rådgivning till företag i miljöfrågor.
I tillsynen granskar vi bland annat kemikalie- och avfallshantering och företagens egenkontroll liksom frågor som rör buller och utsläpp till vatten, mark och luft.

Konsumenten ska kunna känna sig trygg när han eller hon köper mat i butiken eller äter mat på restaurang. Vi arbetar med att kontrollera att företagen arbetar på ett sådant sätt att syftet med lagstiftningen uppnås när det gäller livsmedel och hygien. I tillsynsarbetet ingår att ge livsmedelsföretag råd och stöd, till exempel med tolkningar av lagar och föreskrifter.

Sidan publicerad 2017-03-16 av Hjördis Hansson