Dela sidan på sociala medier


Underrättelse om förlängd granskning


Förslag till ändring av detaljplan för del av Bräcke 4:73, med adress Västra Kungsvägen 61 Bräcke,
Bräcke kommun, Jämtlands län.

Huvudsyftet med planändringen är att möjliggöra en annan användning av de befintliga byggnader som tidigare nyttjats för elevboende tillhörande gymnasieskolan på ovannämnda fastighet och adress, till trygghetsboende/boende för äldre.

Planförslaget har tidigare varit ute på samråd. Inkomna synpunkter finns redovisade i samrådsredogörelsen. Detaljplanen upprättas med ett standardförfarande.

Planförslaget har också varit ute på granskning. Under projekteringsarbetet för befintliga byggnader inkom önskemål om att göra en minder justering av norra tomtgränsen så att en befintlig parkering hamnade inom tomten. Justeringen berör gatumark i gällande plan, varför ett omtag behövde göras i planprocessen.

Enligt Plan- och bygglagen 5 kap 18 § ska den som upprättat förslag till detaljplan efter samrådstiden informera om sitt planförslag och låta det granskas.

Rubricerad detaljplan finns utställd under granskningstiden 19 juni - 19 juli 2019 på bygg-och miljöförvaltningen i Bräcke, Norrlandsgatan 21, 843 31 Bräcke.

Planhandlingar finns även tillgängliga på kommunens webbplats: www.bracke.se under fliken Bygga, bo och miljö.

Eventuella synpunkter på förslaget skall lämnas skriftligen, senast den 19 juli 2019 till Bygg och miljönämnden i Bräcke kommun, Box 190, 843 21 Bräcke eller via mail till

bygg-miljonamnden@bracke.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Förfrågningar besvaras per telefon av byggnadsinspektör Karina Mattiason 0693/16242, bygg- och miljöchef Tomas Jonsson 070-375 12 86 eller stadsarkitekt Ulf Alexandersson 070-677 45 95.

Bräcke 2019-06-19

BYGG OCH MILJÖNÄMNDEN I BRÄCKE KOMMUN

Handlingar


SamrådsredogörelsePDF

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDFSidan publicerad 2019-06-20 av Hjördis Hansson