Dela sidan på sociala medier

Samråd för Bräcke 4:73

Samrådshandlingar gäller ny detaljplan för Bräcke 4:73. Samrådstiden pågår mellan 26 februari t.o.m.  20 mars 2019.

Berörda sakägare Länsstyrelsen i Jämtlands län

Övriga berörda myndigheter och kommunala förvaltningar

SAMRÅDSHANDLING


Detaljplan för Bräcke 4:73, Bräcke, Bräcke kommun, Jämtlands län

Enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § ska den som upprättar förslag till detaljplan samråda med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, sakägare och de bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs av förslaget samt de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget.

Detaljplanen har upprättats på uppdrag av Bräcke kommun. Planförslaget redovisas på bifogade handlingar.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en annan användning av den utpekade fastigheten. I nu gällande detaljplan är den del av fastigheten som har adress Västra Kungsvägen 61 belägen i ett område där marken är avsedd att användas för skola och kontor. Bräcke kommun vill bygga om befintliga byggnader, som tidigare nyttjats för elevboende tillhörande gymnasieskolan på ovannämnda fastighet, till trygghetsboende/boende för äldre.

Detaljplanen upprättas med standardförfarande. Planens genomförande antas inte medföra en betydande miljöpåverkan, så en miljöbedömning genomförs därför inte.

Planhandlingar finns tillgängliga på:

Kommunens webbplats: bracke.se/bygga bo miljö Fastighetsförteckning lämnas ut på begäran.

Eventuella synpunkter på förslaget skall lämnas skriftligen, senast den 20 mars 2019 till Bygg och miljönämnden i Bräcke kommun, Box 190, 843 21 Bräcke eller via mail till

bygg-miljonamnden@bracke.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samrådstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Förfrågningar besvaras per telefon av byggnadsinspektör Karina Mattiasson 0693/16242, bygg- och miljöchef Tomas Jonsson 070-375 12 86 eller stadsarkitekt Ulf Alexandersson 070-6774595.

Bräcke 2019-02-26

BYGG OCH MILJÖNÄMNDEN I BRÄCKE KOMMUN

Handlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

 

 

Sidan publicerad 2019-02-27 av Hjördis Hansson