Dela sidan på sociala medier

Samråd för Gällön 1:18

Samrådshandlingar gäller ny detaljplan för Gällön 1:18. Samrådstiden pågår mellan 19 november och 10 december 2018.

Samrådshandling

Till berörda sakägare, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Övriga berörda myndigheter och kommunala förvaltningar.

Detaljplan för Gällön 1:18, Gällö, Bräcke kommun, Jämtlands län
Enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § ska den som upprättar förslag till detaljplan samråda med länsstyrelsen, fastighetsbildningsmyndigheten, sakägare och de bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs av förslaget samt de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget.

Detaljplanen har upprättats på uppdrag av Bräcke kommun. Planförslaget redovisas genom bifogade handlingar.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av en mindre panncentral (mindre än 1 MW) för pellets i centrala Gällö. Den ska ersätta en uttjänt panna som nu är placerad i källaren i en byggnad inom skolområdet. Kommunen vill bland annat av säkerhetsskäl få bort panncentralen med tillhörande transporter från själva skolområdet, men samtidigt placera den nära de byggnader som nu är anslutna till det begränsade, centralt belägna fjärrvärmenätet.

Detaljplanen upprättas med standardförfarande. Planens genomförande antas inte medföra en betydande miljöpåverkan, en miljöbedömning genomförs därför inte.

Tillgängliga planhandlingar
De aktuella handlingarna hittar du på bifogade längre ned på den här sidan. Grundkarta och fastighetsförteckning lämnas ut på begäran.

Eventuella synpunkter på förslaget skall lämnas skriftligen, senast den 10 dec 2018 till Bygg och miljönämnden i Bräcke kommun, Box 190, 843 21 Bräcke eller via mail till
bygg-miljonamnden@bracke.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samrådstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Förfrågningar besvaras per telefon av byggnadsinspektör Karina Mattiason 0693-162 42, bygg- och miljöchef Tomas Jonsson 070-375 12 86 eller stadsarkitekt Ulf Alexandersson 070-677 45 95.

Bräcke 2018-11-15
BYGG OCH MILJÖNÄMNDEN I BRÄCKE KOMMUN

Handlingar

Planbeskrivning panncentralPDF

PlankartaPDF

Fastighetsförteckning Gällön 1:18PDF

Bilden visar platsen som berörs av den nya detaljplanen i Gällö.

Bilden visar platsen som berörs av den nya detaljplanen i Gällö.

Illustrationskarta över den aktuella platsen för panncentralen.

Illustrationskarta över den aktuella platsen för panncentralen.

Sidan publicerad 2018-12-17 av Stina Hylén