Dela sidan på sociala medier

Triple Lakes (Tre Sjöar)

Länsstyrelsen i Jämtlands län startade 2014 upp ett femårigt arbete för bättre vattenkvalitet och friskare vattenmiljöer i Revsundssjön, Locknesjön och Näkten. Bräcke kommun är en av många olika aktörer som finns och verkar kring sjöarna som deltar i projektet.

Länsstyrelsen arbetar med att på flera olika sätt förbättra vattenmiljöerna och skydda vattnet i sjöarna. Dels med fysiska åtgärder som restaurering av vattendrag, att ta bort vandringshinder och att återställa lekbottnar för fisk. Andra åtgärder handlar om att öka medvetenheten om vatten, att utveckla ”vattenvänlig” praxis inom nuvarande markanvändning och att sprida kunskap om hur man minskar påverkan på vattnet i sjöarna. En del av dessa åtgärder är redan utförda och många är under arbete.

Åtgärder i Bräcke kommun

Runt om i Bräcke kommun märks det att olika aktörer genomför åtgärder för att restaurera vattendrag och återställa ekosystem.

Gimån

Bräcke kommun fokuserar på att inventera enskilda avlopp i det befintliga Natura2000-området i Revsundssjön. Vi har under 2015 skickat ut ett informationsbrev där fastighetsägarna har fått göra en självskattning på sitt enskilda avlopp. Vi kommer nu under 2016 att inventera dessa avlopp ute i fält. Vi kontrollerar då att avloppsanläggningarna uppfyller gällande lagar och regler. Samtidigt passar vi på att se över och höja kvaliteten på våra kommunala anläggningar.

Vi kommer att löpande uppdatera hemsidan där ni kan följa oss och se var vi inventerar avlopp.

Vilka regler som gäller, tips om hur du sköter om din avloppsanläggning och hur du bedömer ditt avlopp finns under sidan vatten och avlopp.

Förväntade resultat

Åtgärderna i projektet leder till förbättrade livsvillkor för arter som är typiska för de här sjöarna och vattendragen samt en bättre beredskap för klimatförändringar. Exempel på förbättringar i miljön är

  • bättre fungerande livsmiljöer
  • starkare populationer av typiska arter
  • minskad övergödning
  • ökad allmän medvetenhet kring vattenmiljö
  • mer hållbar användning av mark och vatten

Du kan läsa mer på projektets hemsida.


Sidan publicerad 2016-10-04 av Hjördis Hansson