Dela sidan på sociala medier

Hantering av personuppgifter

När du skickar brev eller e-post till kommunen lagras dina personuppgifter för att Bräcke kommun ska kunna handlägga ditt ärende samt kontakta dig med svar.

Detsamma gäller om du lämnar en synpunkt eller ställer en fråga via kommunens synpunktsformulär, om du lämnar in ett medborgarförslag eller om du ansöker om bygglov, förskoleplats, bostadsanpassning eller liknande.

Hur behandlar kommunen dina personuppgifter?

Dataskyddsförordningen finns till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag.

Du godkänner genom att skicka

Enligt dataskyddsförordningen får Bräcke kommun inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande. Genom att du skickar brev/ e-post eller klickar på ”Skicka” i kommunens synpunktsformulär godkänner du att Bräcke kommun lagrar dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Behandling av personuppgifter

"Behandla" är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som vi som arbetar för Bräcke kommun gör med dina personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter.

När behandlas mina personuppgifter?

Hos Bräcke kommun kan dina personuppgifter registreras när du exempelvis ansöker om förskoleplats eller bygglov. Om du skickar e-post till Bräcke kommun eller kontaktar oss på till exempel Facebook, kan vi behöva spara och lagra det i våra arkiv (diarium).

Detta är exempel på tillfällen då kommunen behandlar dina personuppgifter.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna raderas, eller överförs till slutarkivet där de bevaras för alltid, när de inte längre behövs för att handlägga ditt ärende.

Vilka personuppgifter som sparas respektive raderas fastställs i kommunens dokumenthanteringsplaner.

Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Vill du lämna en synpunkt eller kontakta kommunen anonymt får du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och därmed blir offentliga.

Om du använder sociala medier

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook, för att komma i kontakt med Bräcke kommun, överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar Bräcke kommun dig att inte skicka känslig information till kommunen via sociala medier.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Varje nämnd (och styrelsen) är ansvarig för sina egna personuppgiftsbehandlingar. Detta innebär exempelvis att bygg- och miljönämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som anges i en bygglovsansökan, medan kommunstyrelsen ansvarar för de personuppgifter som anges i en ansökan om barnomsorgsplats.

Om du önskar få kontakt med den personuppgiftsansvarige ska du ta kontakt med ansvarig nämnd (eller styrelsen). Nedan följer kontaktuppgifter till respektive nämnd, det vill säga personuppgiftsansvarig:

Kontaktuppgifter:

Nämnd

Adress

E-post

Kommunstyrelsen

Bräcke kommun, Kommunstyrelsen, Box 190, 843 21 Bräcke

bracke@bracke.se

Bygg- och miljönämnden

Bräcke kommun, Bygg- och miljönämnden, Box 190, 843 21 Bräcke

bygg-miljonamnden@bracke.se

Överförmyndarnämnden

Bräcke kommun, Överförmyndarnämnden, Box 190, 843 21 Bräcke

ofn@bracke.se

Valnämnden

Bräcke kommun, Valnämnden, Box 190, 843 21 Bräcke

bracke@bracke.se

Om du är osäker på vem av ovanstående som är personuppgiftsansvarig för en viss behandling kan du alltid mejla bracke@bracke.se.

Du har rätt att bli informerad

I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att kommunen har börjat behandla dina personuppgifter och varför kommunen gör detta. Det gäller även om du inte själv lämnat ut dina uppgifter, utan kommunen har fått dem av någon annan. Vid dessa tillfällen skickar kommunen automatiskt information till dig.

Registerutdrag

Som registrerad har du rätt att utan kostnad, en gång per år, få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig i Bräcke kommuns register. Din begäran om registerutdrag ska vara skriftlig (e-post eller brev), och skickas till respektive personuppgiftsansvariges (nämnds) e-post (se ovan) eller till:

Bräcke kommun

Box 190

843 21 Bräcke

 

Rättelse av personuppgifter

Om du upptäcker att någon eller några av de personuppgifter som Bräcke kommun behandlar om dig är felaktiga eller missvisande, har du rätt att få den eller de rättade. Om så är fallet kan du höra av dig till kommunens personuppgiftsombud, Camilla Samuelsson, per e-post camilla.samuelsson@bracke.se.

Invändning mot personuppgiftsbehandling

Som registrerad har du rätt att invända mot de personuppgiftsbehandlingar som genomförs. Invändningen, samt skälen för detta, ska i sådana fall lämnas till kommunens personuppgiftsombud, vilken tar ställning till om invändningen ska avslås eller bifallas. Du kan höra av dig till kommunens personuppgiftsombud, Camilla Samuelsson, per e-post camilla.samuelsson@bracke.se.

Om din invändning bifalles kan detta innebära att Bräcke kommun inte kan leva upp till sina åtaganden gentemot dig.

Dataportabilitet

Som registrerad har du rätt till dataportabilitet. Detta innebär dels att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (se rubriken Registerutdrag ovan), dels att du har rätt att överföra de personuppgifter som Bräcke kommun har registrerade om dig till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att lämna klagomål

Om du anser att Bräcke kommun hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen (tillsynsmyndighet).

Övriga upplysningar

Vill du veta mer om dataskyddsförordningen eller något specifikt register? I sådana fall kan du kontakta dataskyddsombudet. Ombudets kontaktuppgifter hittar du under rubriken Dataskyddsombudet ovan.

Du hittar också mycket information om dataskyddsförordningen på Datainspektionens webbplats (www.datainspektionen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Sidan publicerad 2017-10-06 av Liv Edström