Dela sidan på sociala medier

Kommunens organisation

Kommunfullmäktige styr kommunen

Bräcke kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och avdelningar.

Kommunens högst beslutande organ är kommunfullmäktige, som bland annat beslutar om kommunens budget och mål. Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utses, vart fjärde år, av kommunens medborgare.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltnings­organ. Styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekono­miska ställ­ning samt leder och samordnar planeringen och uppfölj­ningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen bereder de ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om samt ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen består av politiker, vilka utses av kommunfullmäktige.

Utöver kommunstyrelsen har kommunen tre nämnder, bygg- och miljönämnden, valnämnden samt  överförmyndarnämnden i Bräcke och Berg.

Avdelningar

Det praktiska arbetet för att nå de mål som kommunfullmäktige beslutat om utförs av kommunens sju avdelningar:

För att komma i kontakt med ansvarig chef för respektive avdelning, klicka på avdelningens namn ovan.  

I Bräcke kommun lyder alla avdelningar politiskt under kommunstyrelsen, utom bygg- och miljöavdelningen som har en egen nämnd.

Kommunens högste tjänsteman är kommunchef Bengt Flykt. Han har sitt kontor i förvaltningshuset och ansvarar för samtliga avdelningschefer och biträder kommunstyrelsen med planering, ledning och samordning av den kommunala verksamheten.

I förvaltningshuset finns även ledningen för de flesta kommunala verksamheterna och ungefär 40 övriga tjänstemän. Merparten av kommunens anställda har dock en annan arbetsplats än förvaltningshuset. Dessa medarbetare finns inom omsorgen, på skolor och förskolor, på biblioteken och återvinningscentralerna m.m. Totalt finns ca 700 anställda.

Sidan publicerad 2018-05-29 av Josefine Larsson