Dela sidan på sociala medier

Revision

Den kommunala revisionen styrs av kommunallagen samt kommunfullmäktiges revisionsreglemente och ska ske enligt god revisionssed. Revisorerna ska enligt kommunallagen varje år granska all kommunal verksamhet.

Revisorerna i Bräcke kommun granskar och bedömer, på kommunfullmäktiges uppdrag, hur kommunstyrelsen och nämnderna fullgör sina uppgifter. Bland annat utifrån:

  • om dess verksamheter lever upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer
  • om verksamheternas resultat och resurser står i rimligt förhållande till varandra
  • om det råder god hushållning
  • om verksamheternas ekonomiska redovisning upprättas i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed samt om redovisningen ger en rättvisande bild
  • om ledning och styrning samt uppföljning och kontroll är tillfredsställande.

Ambitionen är att revisionen ska bidra till att utveckla och effektivisera kommunens verksamheter samt att säkerställa att den interna kontrollen fungerar.

Förtroendevalda revisorer

Kommunens sju förtroendevalda revisorer utses av kommunfullmäktige, efter förslag från de politiska partierna. Revisorerna är dock partipolitiskt obundna när de utför sitt uppdrag.

De förtroendevalda revisorerna har i sitt arbete sakkunnigt biträde från revisionsföretaget KPMG.

Kontakt med revisorerna sker enklast genom e-mail eller via brev. 

 

Barbro Henriksson (M), ordf.

Anna Lindström (S), vice ordf.

Ammer 126, 843 96 Gällö

Grötingen 221, 843 93 Bräcke

Tel 0693-21 0 15, 070-68 76 999

Tel 070-348 36 82

E-post

E-postInger Berggren-Lundqvist (V)

Mats Eriksson (S)

Tel 070-37 15 638

Hannåsen 135, 843 95 Gällö

E-post

E-postBo Nyström (LFB)

Per Olov Mellgren (C)

Kälen 192, 843 92 Bräcke

Mälgåsen 142, 843 94 Gällö

Tel 070-98 01 768

Tel 0693-212 25, 070-62 08 167

E-post

E-postSteinar Pettersson (MP)


Börjesjö 131, 843 94 Gällö


Tel 0693-600 42, 070-39 03 453


E-post


 

Sidan publicerad 2017-03-07 av Emma Borg