Dags att se över sikten på din gata

Under våren och sommaren kommer kommunen genomföra en koll av sikt och framkomlighet på våra gator och gångbanor. Du som fastighetsägare behöver se till att träd och buskar inte växer in i vägområdet.

Som fastighetsägare är du skyldig att vårda din tomt så att växtlighet eller annat inte hindrar sikt eller försvårar framkomlighet enligt Plan- och bygglagen 3 kap 15 § och 17 §.
Det är viktigt för trafiksäkerheten och kan rädda liv.

Häckar, buskar, plank, stängsel eller annat som kan skymma sikten i en gatukorsning får inte vara högre än 80 cm över intilliggande gatunivå. Detta gäller inom den så kallade sikttriangeln, 10 m innan korsning.

Inom sikttriangeln (övre bilderna) får buskage inte vara högre än 80 cm (A). I övrigt gäller följande mått: Över gångbana ska den fria höjden vara minst 2,5 m (B). Över cykelbana 3,2 m (C). Över körbana 4,6 m (D)

Inom sikttriangeln (övre bilderna) får buskage inte vara högre än 80 cm (A). I övrigt gäller följande mått: Över gångbana ska den fria höjden vara minst 2,5 m (B). Över cykelbana 3,2 m (C). Över körbana 4,6 m (D)

överväxt staket
Sidan publicerad 2019-05-15 av Stina Hylén