Det här gäller vid snöröjning

Bräcke kommun ha fått in synpunkter från kommunmedborgare samt entreprenörer om problem att utföra snöröjning. Här kommer en påminnelse om vad som gäller när du skottar snö samt vilka åtgärder du måste vidta för att inte växtlighet på tomten ska orsaka problem.

Det är mycket viktigt att regelverk följs och att visa hänsyn till våra entreprenörer så att de ges förutsättningar att utföra sitt arbete. Bara då kan framkomligheten och tillgänglighet garanteras.

Följande gäller vid snöröjning och växtlighet på tomten:

  • Som fastighetsägare får du inte lägga ut snö från fastigheten på det kommunala vägnätet.
  • Respektera skyltning (parkering förbjuden).
  • Parkera fordon på fastigheten eller anvisade parkeringsplatser.
  • Se över träd och buskar på fastigheten. Som fastighetsägare har du vissa skyldigheter enligt lag. Fastighetsägare ska se till att växtlighet på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar. Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor. Följande säger plan- och bygglagen 3 kap 17 §: "Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas."
Fri höjd är minst tre meter för gång- eller cykelväg och 4,6 meter för körbana.

För dig som har tomt intill gata:

  • Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare samt cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor. Du måste även se till att det finns fri höjd för trafikanterna och att vägmärken med lätthet kan läsas. Med fri höjd menas minst 3 meter för gång-och cykelväg samt 4,6 meter för körbana.

Alla tomtägare är skyldiga att uppfylla de krav som redovisats ovan. Uppfylls inte kraven kommer Bräcke kommuns entreprenör att utföra de åtgärder som krävs för att de ska kunna utföra sitt ordinarie arbete och fakturera fastighetsägare för åtgärderna.

/Teknik- och infrastrukturavdelningen

Kvinna skottar snö
Sidan publicerad 2018-12-13 av Stina Hylén