Förtydligande om räddningstjänstens avtal

Under en tid har en diskussion förts i media kring villkoren för våra deltidsbrandmän. För att förtydliga ägarkommunernas inställning i frågan vill vi förmedla följande information.

Det övergripande avtal som (i enlighet med den modell som vi under en lång följd av år brukat i Sverige) har tecknats av arbetsmarknadens parter. Efter förhandling enades man om den utformning som avtalet har idag.

Detta avtal innefattar förändrade ersättningsformer. Till exempel har en höjd grundersättning införts medan andra delar har fått minskad ersättning.

När det gäller Jämtlands Räddningstjänstförbund och deras ägarkommuner så innebär avtalet en merkostnad på cirka tre miljoner årligen. Löneökningen för gruppen deltidsbranmän är ungefär 6,8 procent. Detta överstiger med stor marginal vad andra grupper på svensk arbetsmarknad erhållit i årets förhandlingar.

Jämtlands Räddningstjänstförbund är ett förbund med ansvar för räddningstjänsten i Strömsunds, Krokoms, Östersunds, Bergs, Bräckes, Härjedalens och Ragunda kommuner. Verksamheten styrs politiskt av ett ägarsamråd och en direktion och med en tjänstemannaledning underställd räddningschefen.

Från ägarkommunernas sida har vi fullt förtroende för hur verksamheten sköts, Vad gäller det uppdrag som man ansvarar för har bedömningar och planer utformats utifrån den situation som råder. Omfattningen av uppsägningarna är att ett 50-tal av 400 anställda förvarnat om uppsägning. Inom förbundet brukar en personalomsättning ett normalt år vara cirka 50 personer (på årsbasis).

Det problem som nu uppstår kan vara av lokal karaktär, det vill säga att många inom en viss stations område har förvarnat om att de tänker sluta sin anställning. Planer finns för hur detta på bästa sätt skall hanteras. Rekrytering av brandmän/kvinnor pågår ständigt och ytterligare kampanjer planeras.

Vår förhoppning är att medborgare, företagare och besökare i våra kommuner skall känna trygghet i att det finns en fungerande räddningstjänst; att intresserade skall se att detta är ett intressant och viktigt uppdrag med rimliga och överenskomna villkor att söka sig till samt; inte minst; att våra deltidsbrandmän ute i kommunerna skall känna uppskattning och tacksamhet utifrån den viktiga insats de gör.

Sven-Åke Draxten, kommunstyrelsens ordförande

Bengt Flykt, kommunchef

 

Parterna har enats om åtgärdsförslag

Jämtlands räddningstjänstförbund, JRF och Brandmännens riksförbund, BRF har idag den 2 juni, träffats och enats om följande åtgärdsförslag

Parterna kan nu konstatera att det finns inga möjligheter till att teckna några lokala avtal utan det är det centrala avtalet som skall gälla enligt ett beslut av ägarkommunerna. Möjligheter till några ensidiga arbetsgivarbeslut finns det inte heller ekonomiskt utrymme för.

Direktionen för JRF har sedan tidigare tillställt Pacta synpunkter på avtals konstruktion och processen under framtagandet av RiB 17. Med stöd av denna skrivelse har JRF och BRF har enats om att tillsätta en partsammansatt arbetsgrupp för att:

  • Arbeta med att förstärka rekryteringen
  • Åtgärder för att stimulera till fortsatt anställning
  • Påverka kommande avtalsförhandlingar där exempelvis ob-tillägget ska beaktas.
  • JRF, som är den enskilt största RIB organisationen i Sverige, aktivt får delta i kommande avtalsförhandlingar på central nivå

Båda parter hoppas att detta skall leda till att de brandmän som har för avsikt att avsluta sin anställning hos räddningstjänstförbundet ser positivt på det arbete som skall genomföras och överväger att stanna i sin anställning. Båda parter lovar att arbeta med kraft för att nå målsättningen enligt ovan.

Lars Nyman, Räddningschef
Håkan Olofsson, Distriktsombudsman

Sidan publicerad 2017-06-02 av Liv Edström