Funktionella Mittstråket

För Bräcke kommun är kollektivtrafiken av stor betydelse för invånare och företag då det dagligen pendlar cirka 1300 personer, till och från kommunen för främst arbete eller studier. Den insats i projektet Funktionella Mittstråket som berör Bräcke kommun direkt är en utredning kring triangelspår, ett viktigt underlag för framtida satsningar på järnvägsnätet och utveckling av kollektivtrafiken/godstransporterna.

Ett triangelspår i Bräcke kopplar ihop Norra Stambanan med Mittbanan vilket underlättar för transporter att växla mellan banorna. En utredning kan förhoppningsvis påvisa positiva effekter, då exempelvis persontransporter från Östersund till Umeå slipper ta omvägen förbi Sundsvall och istället åka över Långsele vidare norrut. Eller att godståg från exempelvis Trondheim slipper vända loket för att växla över till Norra Stambanan för vidare färd norrut/söderut.

De insatser som planeras handlar framför allt om att minska restiden, både för gods- och persontrafik, och kan på så vis underlätta både arbets- och studiependling.

Fakta om Funktionella Mittstråket

Projektet bygger på ett formellt samarbete mellan tio organisationer i Västernorrlands och Jämtlands län. Målen i projektet är att stärka ett hållbart Mittstråk genom:

1. Kortare restider med tåg: Sundsvall–Östersund 2 timmar, Östersund–Åre 1 timme, Sundsvall–Ånge 1 timme.

2. Möjlig kapacitet för godstransporter på järnväg ökar med 20 procent till 2020 och med 50 procent till 2030.

3. Projektets investeringar "förbättrar säkerheten för resenärer och trafikanter och bidrar till att uppfylla nollvisionen".


Sidan publicerad 2015-09-24 av Josefine Larsson