Kommunstyrelsen sammanträder 28 mars

På kommunstyrelsens dagordning den 28 mars finns allt från årsredovisning och kommunplan till motioner och medborgarförslag.

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten från och med ärende 4. kl. 13.15. Sammanträdet äger rum i nämndrummet, kommunhuset i Bräcke. Välkommen att lyssna!

Hela ärendelistan hittar du här. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Några ärenden

 

Feriepraktik sommaren 2018
Bräcke kommun har i budget anslagit 588 000 kr för feriearbeten för ungdomar sommaren 2018, ca 100 platser. Förslag till beslut:

  • Feriearbete erbjuds i första hand till ungdomar födda år 2002 (åk 9), därefter ungdomar födda 2001 (åk 1). Sommarlovsentreprenörerna erbjuds även ungdomar födda 2000-1999 (åk 2 och 3).
  • Arbetet erbjuds under tre perioder, tre veckor/period, fem timmar per dag, totalt 75 timmar.
  • Praktikersättning utgår med 55 kr per timme, 60 kr per timme praktik inom vård och omsorg. Semesterersättning tillkommer.

 

Revidering av renhållningstaxa
Förslag till reviderad renhållningstaxa. Ändringarna rör främst justeringar och tillägg i taxan och beror på ny entreprenad. Förslaget är:

Slamtömning med avvattning: (under 5 kubikmeter) sänks från 1300 kronor till 1200 kronor.

Slamtömning utan avvattning: (under 5 kubikmeter) sänks från 1950 kronor till 1450 kronor.

Ändring av inlämningsvolymer till återvinningscentralerna som ingår i grundavgiften kommer att minskas från nuvarande 8 kubikmeter till 1 kubikmeter.

 

Borgensåtagande, MidSweden 365 AB
MidSweden 365 AB har från 1 september 2017 varit ansvarig för driften av skidtunneln i Gällö. Bolagets start har försvårats på grund av att entreprenaden blivit ett helt år försenad. De kalla delarna fick sitt slutintyg mitt i semestertiderna och reception/sportshop/omklädning först den 22 december. Slutbesiktning skedde inte förrän 7 februari 2018. MidSweden 365 AB:s styrelse har med anledning av detta konstaterat att det finns en risk att likviditeten blir alltför ansträngd under första halvåret 2018. Förslag till beslut:

  • Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för MidSweden 365 AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om fyra miljoner kronor (4 000 000 kronor), jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Kommunens bokslut och årsredovisning 2017
Resultatet för 2017 blev 0,7 miljoner. Resultatet är det som blir kvat när man tar alla intäkter minus alla kostnader. 2017 klarar därmed inte kommunen målet, ett resultat på minst 2 miljoner kronor. Kommunen har även amorterat 4,8 miljoner kronor på den långfristiga låneskulden.

 

Planeringsförutsättningar för: kommunplan 2019-2021, budget 2019 och investeringsplan 2019-2023.

  • Budgeten ska vara i balans år 2019, 2020 och 2021
  • Skatten ska vara oförändrad
  • Befolkningsprognosen för kommunplanen innebär att antalet invånare minskar med 50 personer per år under 2019-2021
  • Investeringar som sänker driftskostnader ska prioriteras
Sidan publicerad 2018-03-26 av Josefine Larsson