Miljöföroreningar funna på botten i några av länets vattendrag

Länsstyrelsen har undersökt bottensediment i några vattendrag i länet och hittat miljöföroreningar på alla områdena. Dessa ligger i anslutning till eller nedströms nedlagda pappers- och träindustrier. Föroreningarna är bland annat höga halter av bekämpningsmedlet DDT.

– Samtliga undersökta områden i Jämtlands län har fått riskklass 1C, vilket betyder särskilt stor risk enligt en ny riskklassningsmetodik, säger miljöskyddshandläggare Anna Löfholm.

I Jämtlands län har Revsundssjön vid den nedlagda boardfabriken i Pilgrimstad undersökts. Även sjöarna Själdren och övre Ockesjön i anslutning till Äggfors nedlagda massafabrik har undersökts samt några områden i Indalsälven nedströms den nedlagda massafabriken i Hissmofors.

Bottensedimenten i områdena innehåller bland annat träfibrer med framför allt höga halter av miljöföroreningarna DDT, HCB och HCH – bekämpningsmedel som användes förr. Även föroreningar som PCB, PAH och till viss del dioxiner samt metylkvicksilver, finns i höga halter i några områden. Halterna av tungmetaller är däremot inte lika höga.

– Resultaten är en första kartläggning och riskklassning och alla dessa områden behöver undersökas betydligt mer för att veta om de verkligen utgör några större risker för människa och miljö. Efter det vet vi om det finns något åtgärdsbehov och vilka åtgärder som i så fall är lämpliga, säger Anna Löfholm, Länsstyrelsen Jämtlands län.

Kartläggningen är en del av ett större projekt mellan länsstyrelserna i Norrland och SGU (Sveriges geologiska undersökning) som heter "Fiberbankar i Norrland".

Läs mer om undersökningarna på länsstyrelsens sida om fiberbankarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där finns länk till samtliga rapporter inom projektet.

Fotnot:
Innan mer strikta miljölagar infördes runt 1970 släppte främst pappers- och massaindustrin ut stora mängder träfibrer och kemikalier. Efter omfattande reningsåtgärder har utsläppen till vatten minskat markant i landet. Resultaten av kartläggningen visar dock att det fortfarande finns ett högt innehåll av miljöföroreningar i de kartlagda bottnarna.

Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen
Anna Löfholm, miljöskyddshandläggare vid djur- och miljöenheten
E-post: anna.lofholm@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 225 32 28

Sidan publicerad 2017-01-27 av Liv Edström