Planerad höjning av renhållningstaxan

Avgifterna för renhållning behöver bli mer rättvisa och täcka renhållningsverksamhetens kostnader. Därför ligger ett förslag om en höjning av renhållningsavgifterna generellt och att ändra vissa av dem.

Om förslaget röstas igenom i kommunfullmäktige den 19 december börjar de nya avgifterna gälla efter nyår.

– De nya avgifterna syftar dels till att styra mot ökad återvinning men också till att jämna ut vissa avgifter som i nuläget är orättvisa. Till exempel kommer taxan för hushållsavfall bli volymbaserad, det vill säga du betalar samma avgift per liter oavsett kärlstorlek. Tidigare har det varit lägre avgift per liter för dem som lämnat avfall i större kärl, säger Sara Rensbo, Renhållningschef i Bräcke kommun.

Generellt höjs taxan med tio procent. Sophämtning för enfamiljshushåll, exempelvis, kommer kosta 1030 kronor per år i grundavgift och cirka 0,42 kr per liter kärlstorlek, vilket blir 79 kronor per tömning för 190 liters kärl.

Reviderad renhållningsplan
Inför nästa år behöver även kommunens renhållningsordning uppdateras, det vill säga det dokument som innehåller en avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering. Även den ska behandlas på nästa kommunfullmäktige. 

 

Förslagen till ändringar i renhållningstaxan, utöver en generell höjning:

 • Taxan för hushållsavfall, utöver grundavgiften, blir volymbaserad. 79 kronor per tömning för 190 liters kärl. 154 kronor per tömning för 370 liters kärl och 275 kronor per tömning för 660 liters kärl. I avgiften ingår att lämna sorterat avfall på återvinningscentralerna och att få hämtning av visst grovavfall en gång om år.
 • En fastighetsinnehavare som har flera fastigheter anslutna till ett gemensamt avfallskärl får samma avgift för varje tillkommande fritidshushåll.
 • Hyra för kärl utgår som avgift och ersätts med en grundavgift för hushållsavfall även för företag, föreningar och likande kunder. Avgiften motsvarar grundavgiften för fritidshushåll (597 kronor per år). För verksamheter ingår inte att lämna grovavfall, farligt avfall och liknande, som det gör för privata hushåll.
 • För slamtömning sänks avgiften och kommer kosta 1100 kronor per tömning (avvattnat slam) respektive 1300 per tömning (oavvattnat slam). Volymen för fast avgift sänks.
 • En avgift för mottagning av latrin införs genom försäljning av latrinkärl.
 • Avgift för övrigt farligt avfall tas bort. Verksamheter ansvarar själva för att lämna in sitt farliga avfall.
 • Kommunen öppnar för mottagande av sluttäckningsmaterial av soptippen, förutsatt att lagermöjlighet finns och materialet är lämpligt för ändamålet.
 • Avgift för osorterat avfall sänks från 8 000 till 5 000 kr/lass.
 • Justering av taxan löpande genom indexuppräkning föreslås tas bort.


Några av förändringarna i renhållningsordningen:

 • Kraven kring hämtningsintervall ändras för slam från enskilda avloppsanläggningar, det vill säga BDT-avlopp (bad, dusch och tvätt), slutna tankar, trekammarbrunnar och minireningsverk.
 • Hämtnings- och transportvägar förtydligas.
 • Kravet för fritidshusägare att tömma sin enskilda avloppsanläggning minst varje år ändras till vartannat år.
 • Extratömningar av avloppsanläggningar kan budas/beställas under året. Då sker tömning inom en månad.
 • Lock till avlopp som öppnas åt sidan får ha en maxvikt på 25 kilo, från tidigare 35. Väger de mer än 25 kilo tas en avgift ut för extrapersonal.
Sidan publicerad 2018-12-05 av Stina Hylén