Revidering av detaljplaner i  delar av Fjällsta och Pilgrimstad.

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Du som är berörd av ett detaljplaneförslag har möjlighet att påverka planens innehåll. Du kan lämna synpunkter på utställningshandlingarna till och med den 31 maj.

Ta del av samtliga handlingar här.

Sidan publicerad 2017-05-26 av Josefine Larsson