Revidering av vindkraftsplan

Bräcke kommun reviderar just nu tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft. Välkommen att lämna synpunkter på utställningshandlingarna senast 20 mars 2017. 

Efter utställningstidens slut kommer en sista justering göras innan kommunfullmäktige antar planen prelimininärt juni 2017.

Planen har varit ute på samråd våren 2016. De yttranden som inkommit under samrådstiden har sammanfattats och kommenterats i en särskild samrådsredogörelse som bifogas planhandlingarna. Yttrandena föranleder vissa ändringar och kompletteringar av planförslaget vilka framgår av samrådsredogörelsen.

Vindkraftslanen kommer att vara utställd till och med mars 2017.

Ta del av handlingarna här eller på något av kommunens bibliotek i Bräcke, Gällö eller Kälarne.

Sidan publicerad 2017-03-06 av Josefine Larsson