Dela sidan på sociala medier

BABS-team

Barnbas-team för tidiga samordnade insatser

Via BABS-teamet kan barn och familjer tidigt få stöd genom samordning av kommunens resurser. I teamet medverkar skolläkare, skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog, skolkurator och socionom IFO.

BABS-teamet träffas regelbundet och tar emot remisser från elevhälsoteamen vid kommunens skolor. Föräldrarna godkänner att remiss lämnas till BABS-teamet.

Målsättningen med teamet är bland annat att utifrån teamets breda kompetens inom olika verksamhetsområden få en helhetssyn på barn och unga.

Skolplanen i kommunen säger att : "Varje individ är unik och har rätt att bli respekterad och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Barn/ungdomar kan under kortare eller längre perioder av olika skäl vara i behov av särskilt stöd för sin utveckling. Dessa barn/studerande skall så tidigt som möjligt och med högsta möjliga kvalité ges det stöd och den omsorg deras speciella behov kräver".

Andra viktiga delar i BABS-teamets arbete är att handleda skolans personal, arbeta förebyggande med elevhälsa samt vid behov samverka med Region Jämtland Härjedalen, till exempel Barn och ungdomsmottagning, Barnhabilitering eller Barn-och ungdomspsykiatri.

Vi ingår i BABS-teamet:

Samordnare för BABS-teamet:
Annika Sjövill, skolsköterska

Anita Englund, skolläkare
Maria Eriksson, specialpedagog
Helen Pålsson, skolpsykolog                                                                                                   Linda Blomkvist, skollogoped
Erika Zakrisson, skolkurator
Socialsekreterare, Individ och familjeomsorgen, Bräcke kommun

Bräcke kommuns elevhälsa, dokumenterar i IT-stödet ProReNata. Personuppgifterna hanteras enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende, hänvisas till www.bracke.se/personuppgifter Länk till annan webbplats.Sidan publicerad 2021-06-21 av Anna Jensén Salomonsson