Dela sidan på sociala medier

Förskola

Barnomsorgen i Bräcke kommun är väl utbyggd med fyra kommunala förskolor för barn mellan 1 och 5 år och fyra fritidshem i anslutning till grundskolans verksamhet för barn 6-12 år. I kommunen finns även två fristående föräldrakooperativ som bedriver förskole-och fritidshemsverksamhet, Busbua i Rissna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Lek och Bus i Kälarne.

Förskolan och fritidshemmet handlar inte bara om att tillgodose vårdnadshavares behov av omsorg för att kunna arbeta och studera. Verksamheterna styrs av Skolverkets läroplaner och ska stimulera barnens utveckling och lärande.

Läs mer om förskolan och de olika förskolorna nedan.

fingerfärg

Galaxens förskola, Gällö

Galaxens förskola ligger mitt i Gällö samhälle i anslutning till Gällö skola och bibliotek. Vi har gångavstånd till skog och vatten.

Vi har förmånen att vara en mångkulturell förskola med fyra avdelningar för barn mellan 1-5 år, Solen, Månen, Kometen och Satelliten. På förskolan arbetar förskollärare, barnskötare, ekonomibiträde och lokalvårdare. En förskolechef och en specialpedagog är också knuten till förskolan. Våra öppettider är vardagar 6.00-17.30.

Vi jobbar efter Läroplan för förskolan (Lpfö 18). Vi ser barns inflytande som en naturlig del av vår vardag.

Vi har ett gott samarbete mellan avdelningarna. Vi har ofta gemensamma aktiviteter då vi bland annat firar våra traditioner.

Förskolans gård med klätterställning och gungor.

Fjällgrimens förskola, Pilgrimstad

Fjällgrimens förskola ligger i ett naturnära område intill Revsundssjön där det finns en fin båthamn med grillplats. Inom gångavstånd finns även Pilgrimskällan, en äventyrsbana med grillplats samt en fotbollsplan. 

Trollskogen, Bräcke

Trollskogens förskola ligger i ett naturskönt område med närhet till skog, park och vatten. Vi har många bra utflyktsställen i området.

Förskolan finns i två byggnader med tre avdelningar i varje hus. I det över huset finns Vättarna, Kotten och Alverna. I det nedre huset hittar du Skogstrollen, Bergstrollen och Knyttarna. Varje hus har en egen utegård, som inbjuder till trivsam lekmiljö nära naturen, med plats för både lek och blåbärsplockning.  

Ånäsets förskola, Kälarne

Ånäsets förskola ligger i en underbar miljö där vi är omgiven av skog och sjö.
Vi har nära till badplats, härliga skidspår och allt vad en skog kan erbjuda oss, där kan vi träffa både häxor och prinsessor. Denna utemiljö är vi väldigt glada för att vi har, den stimulerar till mycket lek och inlärning.

Barn leker i skogen

Allmänna bestämmelser och taxa för barnomsorg

Rätt till barnomsorg i Bräcke kommun bedöms utifrån:

 • föräldrars förvärvsarbete och/eller studier
 • barnets eget behov
 • förälders sjukdom

Alla barn från 1 år har rätt till barnomsorg när förälder arbetar, studerar eller är arbetslös. Det är föräldrarnas arbets- eller studietid som avgör hur många timmar barnet går på förskolan. Föräldralediga eller arbetssökande föräldrar, erbjuds plats på förskolan, 15 timmar i veckan. Dessa 15 timmar är styrda till bestämda dagar och tider. Timmarna fastställs av rektor och kan se olika ut på respektive förskola.

Allmän förskola för barn 3-5 år

Alla barn mellan 3-5 år har rätt till allmän förskola, dvs 15 timmar avgiftsfri förskola. Räknat från september det år barnet fyller 3 år.

Allmän förskola har ett pedagogiskt syfte och är begränsat till 15 timmar i veckan. Dessa 15 timmar fastställs av rektor och kan se olika ut på respektive förskola.

Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider och omfattar inte lovdagar. Den allmänna förskolan är frivillig.

Ansökan

Barnet ska vara minst 1 år för att få börja på förskolan.

Länk till ansökningsblankett för förskoleplats. Pdf, 154.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Inkomstblankett Pdf, 385.6 kB, öppnas i nytt fönster. bifogas vid ansökan eller skickas till kommunen innan barnomsorgsplatsen kan brukas. Ni får ett skriftligt placeringsmeddelande som bekräftar att vi mottagit er ansökan. Respektive förskola kontaktar er för planering av inskolning. Den första tiden i förskolan börjar med inskolning då du som vårdnadshavare är med barnet i förskolan. Introduktionsperioden kan variera, vanligtvis är den 14 dagar.

Avgift

Månadsavgiften utgör en viss procent av den avgiftsgrundande inkomsten. Procentsatsen beror på barnets schemalagda tid. Avgiften är inte reducerad under inskolningstiden, du betalar ordinarie avgift från och med första placeringsdagen. Avgiftstaket är 56250kr.

Maxtaxa för barn i förskola: 2024

Barn

Avgift

Maxavgift

Barn 1

3% av bruttoinkomst

1688 kr

Barn 2

2% av bruttoinkomst

1125 kr

Barn 3

1% av bruttoinkomst

563 kr

Barn 4

Ingen avgift

0 kr

 Avgiftsgrundande inkomst

Avgiften baseras på inkomsten så det är viktigt att ni anmäler ändrad inkomst vid tex. föräldraledighet, studier, sjukskrivning, sammanboende, separation, arbetslöshet etc.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas hushållets samlade inkomster och andra skattepliktiga ersättningar före skatteavdrag enligt följande:

 • Lön och andra skattepliktiga ersättningar i anställning, även semesterersättning och övertidsersättning.
 • Inkomst av rörelse
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning, sjukersättning, havandeskapspenning
 • Arbetslöshetsersättning/Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Arbetsmarknadsutbildning/Aktivitetsersättning
 • Pensioner (ej barnpension)
 • Vårdbidrag, omvårdnadsdel för barn. Merkostnadsdelen ska ej uppges
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Livränta (den skattepliktiga delen)

Som avgiftsgrundande inkomst räknas inte:

 • SFI
 • försörjningsstöd
 • studiemedel
 • studielån
 • etableringsersättning/tillägg
 • arbetssökande utan ersättning
 • bostadsbidrag
 • underhållsbidrag
 • barnbidrag

Med hushåll avses: Makar, sammanboende, partnerskap eller ensamstående som lever tillsammans med gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats inom kommunal förskola ska ske skriftligt till kommunen. Uppsägningstiden är 2 månader från den dag den skriftliga uppsägningen inkommit. Barnomsorgsavgiften ska betalas under uppsägningstiden, oavsett om platsen används eller inte.

Blankett för uppsägning av förskoleplats Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster..

 Barnomsorgsplats för barn från andra kommuner

 Vårdnadshavare som är folkbokförd i annan kommun har rätt att ansöka om barnomsorgsplats i Bräcke kommun. Innan beslut om mottagande av barn från annan kommun kan fattas ska ett yttrande från barnets hemkommun inhämtas. Hemkommunen betalar ersättning till Bräcke kommun.

Ansökan om förskoleplats. Pdf, 154.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Mottagande i annan kommun regleras av 8 kap. 13 och 21 §§ Skollagen.

 Barn bosatt i Bräcke kommun som önskar plats i annan kommun

 Vårdnadshavare som önskar barnomsorgsplats i annan kommun ansöker om plats i den aktuella kommunen. Bräcke kommun ska lämna yttrande innan den mottagande kommunen kan fatta beslut om mottagandet. 
Bräcke kommun betalar ersättning för platsen enligt gällande taxa i Bräcke, under förutsättning att vårdnadshavaren inte har obetalda barnomsorgsskulder till Bräcke kommun.
Mottagande i annan kommun regleras av 8 kap. 13 och 21 §§ Skollagen. 

Barnhälsoteamet

Ett samarbete mellan förskolan, socialtjänsten och Barnhälsovården (Bvc)

Barnhälsoteamet är till för familjer med barn i åldern 1-5 år. Syftet med verksamheten är att i nära samarbete med föräldrar främja en gynnsam utveckling hos barn.

Målsättningen är att tidigt upptäcka och erbjuda insatser till barn i behov av särskilt stöd.

Alla barn är olika individer och har olika förutsättningar för utveckling och lärande. Det är viktigt att alltid möta varje barn där det befinner sig i sin egen utveckling. En del barn behöver mer hjälp och stöd än andra.

Stödet kan handla om:

 • Språk
 • Koncentration
 • Stöd i föräldraskapet
 • organisation
 • Handledning
 • Sociala relationer

I Barnhälsoteamet ingår rektor, specialpedagog, socionom och hälsocentralens
Bvc-sköterska.

Specialpedagog


Våra förskolor har tillgång till vår specialpedagog. Den kan hjälpa till om det finns speciella behov. Det kan handla om stöd till personal i det pedagogiska arbetet med barnen. Barn med speciella behov som språksvårigheter, koncentrationssvårigheter, motoriska hinder mm. Som förälder har man också rätt till specialpedagogens expertis i rådgivning och i stöd. Kontakta din rektor för mer information.

Några vanliga frågor

 • Vid vilken ålder får mitt barn börja förskolan?

När barnet är 1 år.

 • Hur ansöker jag om förskoleplats?

Här hittar du ansökningsblankett för förskoleplats. Pdf, 154.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill du få en blankett hemskickad, kontakta Emelie Eriksson, 0696-16530 eller e-post

 • Hur tidigt kan jag ansöka om förskoleplats?

Senast 4 månader innan för att vara säker på att få en plats, gärna tidigare.

 • Hur lång tid tar inskolningen?

Vi beräknar 2 veckor.

 • Vad gör jag om jag får ändrad inkomst eller blir arbetslös?

Kontakta Emelie Eriksson, 0696-16530 eller e-post

 • Får jag lämna mitt barn på förskola när jag som vårdnadshavare är sjukskriven? 

Ja, ditt barn får vara på förskola efter ditt ordinarie arbetsschema eller efter samråd med rektor.

 • Får barnet vara på förskola när jag är ledig eller har semester?

Nej, platsen får endast användas under arbetstid, studietid samt sovtid i samband med skiftarbete. Barn mellan 3-5 år (allmänförskola) har rätt till 15 timmar per vecka under skolans verksamhetsår.

 • Vad är allmän förskola?

Från och med september det år barnet fyller tre år får det gå i allmän förskola. Med det menas att barnet får gå 15 timmar i veckan helt avgiftsfritt. Den allmänna förskolan följer skolans verksamhetsår och omfattar inte lovdagar. Barnet får inte vara på förskolan på loven.

 • Får jag ha kvar platsen på förskolan om jag blir arbetslös eller föräldraledig?

Ja, ditt barn har rätt till 15 tim. per vecka. Hur timmarna är fördelade bestämmer varje förskola.

 • Vad händer när mitt barn slutar på förskolan och börjar på fritidshemmet?

Under maj månad skickas ett placeringsmeddelande, hem till dig som har ditt barn heltid på förskolan, om att barnet från 1 augusti flyttas över till fritidshemmet. Om du inte behöver fritidshemsplats till hösten ska du kontakta Emelie Eriksson, 0696-16530 eller e-post. Du som idag har ditt barn 15 timmar per vecka på förskolan och behöver fritidshemsplats till hösten ska göra en ansökan om fritidshemsplats Pdf, 154.6 kB, öppnas i nytt fönster..

 • Vad gäller vid uppsägning av förskoleplats?

För förskoleplats ska uppsägning göras  minst 2 månader före avslut.

Blankett för ansökan om uppsägning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

 • Kan jag förlora min plats på förskolan?

Ja, om du inte betalar för din plats enligt faktura eller om platsen inte används under en lång tid kan du riskera att bli avstängd från förskolan.

Sidan publicerad 2024-05-16 av Ulla Lemon