Dela sidan på sociala medier

Fritidshem

Kommunala fritidshem finns i Bräcke, Kälarne och Gällö . Vanligtvis råder ingen kö. I kommunen finns även två fristående föräldrakooperativ som bedriver förskole-och fritidshemsverksamhet, Busbua i Rissna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Lek och Bus i Kälarne.

Kommunen erbjuder fritidshem före och efter skoldagen till alla 6–12-åringar vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. På fritidshemmet kan barnen delta i inne- och uteaktiviteter, leka med kompisar, ta det lugnt eller göra läxor. Verksamheten ska komplettera skolans läroplansuppdrag med fokus på den sociala utvecklingen hos eleverna.


Fritidshemmet Mattisborgen, Gällö

Fritidshemmet Mattisborgen finns i nära anslutning till låg- och mellanstadiet på Gällö skola. Här erbjuds barnomsorg före och efter skolan samt under lov. Fritidhemmet öppnar kl. 06.00 och stänger 17.30. Frukost serveras kl. 7.30 och mellanmål kl. 14.00.

På eftermiddagarna kan barnen välja vilken av den erbjudna aktivitet de önskar. Några aktiviteter kan vara att snickra, utelek, bakning, teater och pyssla.

Fritidshemmet är en pedagogisk gruppverksamhet som kompletterar skolan och erbjuder barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Verksamheten på fritidshemmet ska utgå från barnens intressen och initiativ och anpassas till deras olika förutsättningar.

Pedagogisk omsorg, Pilgrimstad

Pedagogisk omsorg tar emot eleverna delar av dagen då de inte går i skolan och under lov. Alla föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till fritidshem för sina barn från 6 till 12 år. Här kan barnen vara både före och efter skolan. Den pedagogiska omsorgen öppnar 06.00. Under loven kan den pedagogiska omsorgen ev. komma att stängas under någon period. Barnen hänvisas då till Mattisborgens fritidshem i Gällö. Under skoldagarna åker eleverna skolskjuts till och från skola och fritidshem.


Fritidshemmet Zwampen, Bräcke

Fritidshemmet Zwampen finns i nära anslutning till låg- och mellanstadiet på Bräcke skola. Här erbjuds barnomsorg före och efter skolan samt under lov. Fritidhemmet öppnar kl. 06.00 och stänger 17.30. Frukost serveras kl.7.30 och mellanmål kl. 14.00.

På eftermiddagarna kan barnen välja vilken av den erbjudna aktivitet de önskar. Några aktiviteter kan vara att snickra, utelek, bakning, teater och pyssla.

Våra öppettider är 06.00-17.30

Fritidshemmet Kälarne

Fritidshemmet i Kälarne finns i nära anslutning till låg- och mellanstadiet på Kälarne skola. Här erbjuds barnomsorg före och efter skolan samt under lov. Fritidshemmet öppnar kl. 06.00 och stänger 17.00. Frukost serveras kl.7.30 och mellanmål ca. kl. 14.30.

Under loven samarbetar vi med heltidsförskolan Ånäset.

Fritidshemmets uppgift är att erbjuda stöd i utvecklingen och finna meningsfull fritid. Vi anpassar våra aktiviteter efter årstiderna.

Vi lägger stor vikt vid barnens utvecklingsbehov när vi bestämmer våra aktiviteter. Vi tar även hänsyn till personalens specialintressen. Exempel på aktiviteter; Bad, idrott, skridskor, bakning, bygglek, friluftsliv, data läxhjälp, spel, slöjd och bild.

Under loven försöker vi att erbjuda andra saker som fiske, slalom, ridning, bowling m.m.

Allmänna bestämmelser för fritidshem

Rätt till barnomsorg i Bräcke kommun bedöms utifrån:

 • föräldrars förvärvsarbete och/eller studier
 • barnets eget behov
 • förälders sjukdom

Ansökan

 Ansökan om plats i fritidshem görs på blanketten Ansökan om förskole/fritidshemsplats Pdf, 154.6 kB, öppnas i nytt fönster.. Om möjligt ansök minst 4 månader innan plats önskas för att vara garanterad en plats. Kom ihåg att även fylla i inkomstblanketten Pdf, 385.6 kB, öppnas i nytt fönster. och skicka den tillsammans med ansökan. 

Avgift

Månadsavgiften utgör en viss procent av den avgiftsgrundande inkomsten. Avgiften är inte reducerad under inskolningstiden, du betalar ordinarie avgift från och med första placeringsdagen. Avgiftstaket är 56250 kr.

Maxtaxa för barn i fritidshem/pedagogisk omsorg: 2024

Barn

Avgift

Maxavgift

Barn 1

2% av bruttoinkomst

1125 kr

Barn 2

1% av bruttoinkomst

563 kr

Barn 3

1% av bruttoinkomst

563 kr

Barn 4

Ingen avgift

0 kr

Avgiftsgrundande inkomst

Avgiften baseras på inkomsten så det är viktigt att ni anmäler ändrad inkomst vid tex. föräldraledighet, studier, sjukskrivning, sammanboende, separation, arbetslöshet etc.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas hushållets samlade inkomster och andra skattepliktiga ersättningar före skatteavdrag enligt följande:

 • Lön och andra skattepliktiga ersättningar i anställning, även semesterersättning och övertidsersättning.
 • Inkomst av rörelse
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning, sjukersättning, havandeskapspenning
 • Arbetslöshetsersättning/Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Arbetsmarknadsutbildning/Aktivitetsersättning
 • Pensioner (ej barnpension)
 • Vårdbidrag, omvårdnadsdel för barn. Merkostnadsdelen ska ej uppges
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Livränta (den skattepliktiga delen)

Som avgiftsgrundande inkomst räknas inte:

 • SFI
 • försörjningsstöd
 • studiemedel
 • studielån
 • etableringsersättning/tillägg
 • arbetssökande utan ersättning
 • bostadsbidrag
 • underhållsbidrag
 • barnbidrag

Med hushåll avses: Makar, sammanboende, partnerskap eller ensamstående som lever tillsammans med gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats inom kommunala fritidshem ska ske skriftligt till kommunen. Uppsägningstiden är 1 månad från den dag den skriftliga uppsägningen inkommit. Fritidshemsavgiften ska betalas under uppsägningstiden, oavsett om platsen används eller inte.

Blankett för uppsägning av fritidshemsplats Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Några vanliga frågor

 • Hur ansöker jag om fritidshemsplats?

Här hittar du ansökningsblankett för fritidshemsplats Pdf, 154.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill du få en blankett hemskickad, kontakta Emelie Eriksson, 0696-16530 eller e-post

 • Vad gör jag om jag får ändrad inkomst eller blir arbetslös?

Kontakta Emelie Eriksson, 0696-16530 eller e-post

 • Får jag lämna mitt barn på fritidshem när jag som vårdnadshavare är sjukskriven? 

Ja, ditt barn får vara på fritidshem efter ditt ordinarie arbetsschema eller efter samråd med rektor.

 • Får barnet vara på fritidshem när jag är ledig eller har semester?

Nej, platsen får endast användas under arbetstid, studietid samt sovtid i samband med skiftarbete.

 • Får jag ha kvar platsen på fritidshemmet om jag blir arbetslös eller föräldraledig?

Nej, du måste säga upp platsen men har rätt till ny plats så fort du börjar arbeta eller studera. Kontakta Emelie Eriksson, 0696-16530 eller e-post.

 • Vad händer när mitt barn slutar på förskolan och börjar på fritidshemmet?

Under maj månad skickas ett placeringsmeddelande, hem till dig som har ditt barn heltid på förskolan, om att barnet från 1 augusti flyttas över till fritidshemmet. Om du inte behöver fritidshemsplats till hösten ska du kontakta Emelie Eriksson, 0696-16530 eller e-post. Du som idag har ditt barn 15 timmar per vecka på förskolan och behöver fritidshemsplats till hösten ska göra en ansökan om fritidshemsplats Pdf, 154.6 kB, öppnas i nytt fönster..

 • Vad gäller vid uppsägning av fritidshemsplats?

För fritidshemsplats ska uppsägning göras minst 1 månad före avslut.

Blankett för ansökan om uppsägning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

 • Kan jag förlora min plats på fritidshem?

Ja, om du inte betalar för din plats enligt faktura eller om platsen inte används under en lång tid så kan du förlora din plats på fritidshemmet.

Sidan publicerad 2024-05-16 av Ulla Lemon