Dela sidan på sociala medier

Skolskjutsar

Avståndsgränser för skolskjuts

F-3

2 km

Åk 4-6

3 km

Åk 7-9

4 km

 

Kommunen erbjuder alla barn i grundskolan skjuts mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och anvisad skola om avståndet överstiger avståndsgränsen. Du behöver då inte ansöka om skolskjuts.

Resorna sker med buss i linjetrafik, mindre bussar, taxi och eventuellt färdtjänst.

Särskilda skäl

Vid mycket svåra trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos eleven eller vid andra särskilda omständigheter kan undantag från kilometerkravet göras. Ansökan ska då göras till elevens skola med blankett som finns nedan. Vid funktionsnedsättning bifogas läkarintyg.

Eget val av skola

Elever som väljer en annan skola i kommunen än den anvisade har inte samma rätt till kostnadsfri skolskjuts. Kommunen kan ändå i vissa fall erbjuda skolskjuts om detta inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Friskoleelever ska enligt skollagen också erbjudas skolskjuts till friskola inom kommunen om det inte innebär betydande svårigheter.

Överklagan

Du som förälder har rätt att överklaga beslut om skolskjuts till allmän förvaltningsdomstol. Se lathunden nedan "Så här överklagar du".

Skollagen

32 § Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.

Bestämmelser för gymnasieskolan  finns i lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.

Sidan publicerad 2024-01-02 av Therese Sjögren