Dela sidan på sociala medier

Kulturmiljöer

Stiftelsen Jämtland har fått i uppdrag av Bräcke kommun att ta fram kunskapsunderlag gällande värdefulla kulturmiljöer inom tre tätorter i Bräcke kommun. De aktuella orterna är Bräcke, Gällö och Kälarne. Arbetet har omfattat en sammanställning av äldre kunskapsunderlag som en bakgrund för tidigare utpekade miljöer med kulturhistoriskt värde. En historik över de tre orternas utveckling har sammanställts. Miljöer med särskilt kulturhistorisk värde har identifierats. Inom de tre tätorterna har särskilda anläggningar eller byggnader utpekats som kan sägas representera en historiska  utvecklingen och orternas karaktär. Bland dessa finns dels välbevarade byggnader med högt kulturhistoriskt värde, men också byggnader med miljöskapande värde. I uppdraget har också ingått att ge förslag på hur kulturmiljöerna kan hanteras i kommunens plan- och bygglovsprocesser. Uppdraget har inte inneburit en totalinventering av bebyggelsen inom de tre tätorterna. Arbetet har utförts under hösten  av antikvarie Henrik Ylikoski, Jamtli.

Länk till pdf om kulturmiljöer i Bräcke kommunPDF

Sidan publicerad 2020-03-16 av Tobias Persson