Dela sidan på sociala medier

Kyrkor

Boddas Bönhus

Bodsjö kyrka

När man talar om Bodsjö kyrka ligger det nära till hands att först nämna Boddas bönhus, ett av landets äldsta bevarade trähus. Enligt sägnen byggdes bönhuset av en norsk kvinna vid namn Bodda och hennes söner vilka samtliga bosatte sig i Bodsjö. Boddas bönhus betraktas som det första kristna kapellet, husets virke är daterat till 1000-talet. Bönhuset låg ursprungligen i Bodsjöbyn men fraktades år 1911 fyra km. till sin nuvarande plats nära Bodsjö kyrka.

Bodsjö kyrka byggdes år 1796 av byggmästare Pål Persson i Stugun.
På samma plats låg tidigare en gammal kyrka med klockstapel.
På gamla kyrkan fanns ett årtal i latinska siffror om vilkas uttydning det finns två olika uppgifter, 1469 och 1569.

Såväl den gamla kyrkan som klockstapeln revs 1796 för att ge plats för den nya kyrkan. Altartavlan i Bodsjö kyrka är målad av konstnären Gottfrid Kallstenius och illustrerar hur Jesus uppväcker änkans son i Nain. Predikstolen härrör från 1800-talet och är tillverkad av bildhuggaren Jonas Edlund. Uppe i tornet finns två klockor, en mindre från 1830 och en större från 1874, båda gjutna av Linderberg i Sundsvall. Den nuvarande orgeln installerades år 1911 och är byggd av Erikssons och Schusters orgelbyggeri.
Tel: +46 (0)693-320 31
www.svenskakyrkan.se/bracke-revsund/bodsjo-kyrka-hunge-kapell-boddas-bonhuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karta: Länk till Google Mapslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boggsjö kapell

Boggsjö kapell är en gammal byggnad som under lång tid användes som samlingslokal för Baptiströrelsen. Byggnaden ligger efter vägen som benämns "Drottning Blankas väg" mellan Rissna och Stugun.
Tel: +46 (0)70-235 13 04
margita@norlbygda.com
www.facebook.com/BoggsjoKapell201länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karta: Länk till Google Mapslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bräcke kyrka

Bräcke kyrka ligger på en höjd sydost om samhället med otrolig utsikt över Revsundssjön.

Den vackra träkyrkan i  nyklassisk stil ersatte den mindre och mer centralt belägen träkyrka från 1580-talet som revs 1861.  

Efter många turer om vart den nya kyrkan skulle placeras och hur den skulle se ut, så antogs en tidsplan av kyrkobyggmästaren Johan Nordell i samförstånd med församlingsborna. En ritning till den nya kyrkan uppgjordes vid Överintendentsämbetet av den i förtid bortgångne arkitekten Abraham Rafael Ulric Pettersson (1824-1866). Ritningen godkändes av församlingsborna vid en sockenstämma den 6 juni 1858, med undantaget att man önskade att kyrkan skulle bli fem alnar längre än vad ritningen utvisade samt att den skulle förses med tvärgång och dörr på kyrkans norra sida.

De slutliga ritningarna godkändes den 12 augusti 1858 av den tillförordnade regenten (blivade) Oscar II. Uppförandet av kyrkan skedde sommaren 1859 under Nordells ledning. Arbetet avstannade under vintern men återupptogs våren 1860 då inredningen färdigställdes. Den 4 november, på Alla Helgons dag, 1860 invigdes så äntligen kyrkan i Bräcke. Den hade då kostat den 711 personer lilla församlingen 11 000 riksdaler.  

Bräcke kyrka är en träkyrka. Ytterväggarna är klädda med liggande träpanel och målad i en ljusgul färg. Tornet är 33 meter högt och utsikten där uppifrån är fantastisk. I tornet hänger två klockor.

Altartavlan med motivet "Jesus vid Sykars brunn" är målad av Karl Tirén 1926. I sakristian, som ibland används som "lillkyrka" vid mindre sammankomster, återfinns altare, altarring och predikstol från den gamla 1580-talskyrkan. Dessa inventarier skingrades när gamla kyrkan revs, men har senare kunnat återsamlas.  

Vid en renovering 1960 fick kyrkorummet det utseende det har idag, bl. a. genom tillkomsten av väggarnas brädfodring. Den högt belägna kyrkan är väl värd ett besök, inte minst tack vare den vackra och harmoniska skogskyrkogården - ett vackert parkområde genomfluten av Sösjöbäcken.

Kyrkan öppnas av vaktmästaren på begäran.
Tel: +46 (0)693-100 43
www.svenskakyrkan.se/bracke-revsund/bracke-kyrka-och-backkapelletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karta: Länk till Google Mapslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hunge kapell

Byggdes år 1911 som ett kapell kombinerat med skola. Kyrkorummet har en säregen byggstil som inte finner sitt motstycke i Sverige.
www.svenskakyrkan.se/bracke-revsund/bodsjo-kyrka-hunge-kapell-boddas-bonhuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karta: Länk till Google Mapslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Håsjö gamla kyrka

När man talar om Håsjö kyrka tänker man i första hand på gamla kyrkan med den vackra och mycket väl bevarade klockstapeln som blivit känd och beundrad av många människor, även sådana som aldrig varit i Håsjö. En exakt kopia av stapeln finns nämligen på Skansen i Stockholm.

Originalet finns i Håsjö, byggd år 1779 av den kände stapelbyggaren Pål Persson från Stugun, i den för honom så typiska stilen med åttkantigt fundament och spånklädd, lökformad kupol. I stapeln sitter en av de äldsta kyrkklockorna i landet, från tidigt 1200-tal.

Vi ska vara glada för att Håsjöborna en gång i världen inte var så välbärgade, det är nämligen skälet till att klockan finns bevarad. När Gustav Vasa omkring år 1530 skulle betala sina skulder till Lübeck beslagtogs många kyrkklockor när han införde den sk. klockskatten. Dock undantogs socknar med endast en klocka. En av dessa socknar var Håsjö. Därför kan vi än idag lyssna till klangen från 1200-talsklockan i Håsjö klockstapel.

Kyrkan i Håsjö byggdes 1684 av bonden och byggmästaren Olof Ersson i Ragunda. Den är förhållandevis liten, 9,4 m lång och 6,2 m bred. Taket är brant sluttande och spånbelagt. Sakristia och vapenhus är utförda som påbyggnader intill norra respektive västra väggen. På en bild från 1892 kan man se att fönstren ursprungligen har varit rektangulära. De har numera en välvd överdel som ger ett mjukare intryck. Däremot har man behållit blyinfattningen. Håsjö gamla kyrka är kulturhistoriskt mycket intressant och sevärd. Den är en fin och väl bevarad representant för den gamla tidens lilla landsortskyrka.

Bildspel som visar vackra gamla Håsjö kyrka. Klicka på länken nedan. http://www.youtube.com/watch?v=HVOjdFtpX24länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tel: +46 (0)696-405 92
www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat/hasjogamlalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karta: Länk till Google Mapslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Håsjö nya kyrka

Med sina små mått blev den gamla kyrkan så småningom naturligtvis för liten och 1876 uppfördes Håsjö nya kyrka, i Västanede, nära Kälarne.
Den 22 december 1901, mitt under högmässan, brann emellertid denna kyrka ner till grunden men byggdes upp igen under åren 1910 - 1911.
Även nya kyrkan är byggd helt i trä och försedd med en stor pampig klockstapel med lökformad kupol. Den är också den första kyrkan i Jämtland som är bygd i den stil som brukar benämnas som nyskandinavism, med rötter i gammal nordisk arkitektur.
www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat/hasjopastoratlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karta: Länk till Google Mapslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hällesjö kyrka

Hällesjö kyrka har ett originellt och intressant utseende, med sin åttkantiga form med fönster försedd takkupol, med så kallad mittlanternin. Originalritningarna till den originella kyrkan härstammar från 1846. De är signerade Hawerman och förvaras i Hällesjö kyrkoarkiv.

Kyrkobygget påbörjades 1847 och exteriört stod kyrkan klar ett år senare. Arbetet interiört tog emmelretid lång tid och först den 25-26 juni år 1853 kunde Hällesjö kyrka avsynas och invigas av biskop Israel Bergman. Den vackra och imponerande klockstapeln i Hällesjö är något äldre än kyrkan. En målad inskription i stapelns nederparti anger 1781 som byggnadsår. Även om det inte finns styrkt genom bevarade dokument torde det vara höjt över alla tvivel att byggmästare var den kände Pål Persson från Stugun. Hans staplar, varav flera finns bevarade, är alla byggda efter ett bestämt schema på åttkantigt fundament och med en väl avvägd, spånklädd lökkupol.

År 1923 genomgick Hällesjö kyrka en genomgripande renovering. I samband med renoveringen avlägsnades de tidigare draperierna på altarväggen och ersattes med den nuvarande altartavlan i snidad ram, utförd av Gabriel Strandberg som då även utförde de omfattande och dominerande takmålningarna.
Tel: +46 (0)695-736 30
www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat/hallesjokyrkalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karta: Länkt till Google Mapslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ljungå kapell

Lars Albert Flygt, förvaltare vid Skönviks AB, lät 1865 uppföra ett kapell för sågverksarbetarna i Ljungå, och en begravningsplats tillkom något år senare. Den 1 maj 1898 brann både kapell och klockstapel. År 1909 byggdes det nuvarande kapellet med klocktorn i nationalromantisk stil. Det lilla rödmålade kapellet som ligger vackert i en glänta vid det gamla sågverket förklarade som byggnadsminne år 2010.
www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat/ljunga-kapelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karta: Länk till Google Mapslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyhems kyrka

Belägen i Ulvsjö, tre km norr om Nyhems samhälle och synlig från länsväg 323 ligger Nyhems kyrka. Det är en typisk landsortskyrka, byggd i trä, uppförd under åren 1852-53 och invigd 1855. Kanske är det den vackra omgivningen, med höga skuggande björkar inne på kyrkogården som gör att kyrkan ändå ger ett storslaget intryck i all sin enkelhet.

Nyhems kyrka lever i alla avseenden upp till bilden av den lilla ursvenska sockenkyrkan! Platsen för kyrkan valdes så att alla som bodde i socknen skulle få ungefär lika långt väg dit. När den byggdes var detta i stort sett väglöst land. Endast kyrkstigar ledde genom skogen från de olika byarna till kyrkan. Det händer fortfarande att vissa av dessa kyrkstigar under vackra sommardagar utnyttjas för kyrkvandringar enligt gammalt mönster.

Nyhems kyrka har genomgått ett flertal renoveringar och restaureringar. 1952 installerades elvärme samtidigt som den nuvarande orgeln installerades. Till hundraårsjubileet 1955 gjordes en renovering där kyrkan försågs med sin stämningsfulla altartavla, föreställande hur Jesus uppenbarar sig för kvinnorna på påskmorgonen. Tavlan målades av den Jämtländske konstnären A. Liljekvist från Ås.

Nedanför kyrkan ligger gamla och nya sockenstugen. Den gamla sockenstugan, som tidigare använts bl a som skola, restaurerades på frivillig väg under två veckors intensivt arbete under sommaren 1971. Arbetet TV - filmades och sändes i TV hösten - 72. Stugan är nu delvis hembygdsmuseum och här kan man beskåda en stor mängd kulturhistoriskt intressanta bruksföremål, de flesta skänkta av bygdens folk. I stugan finns också ett sällskapsrum som kan utnyttjas för mindre sammankomster. För större sällskap finns nya sockenstugan med stor samlingssal.
www.svenskakyrkan.se/bracke-revsund/nyhems-kyrkalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karta: Länk till Google Mapslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Revsunds kyrka

Revsunds kyrka är länets största landskyrka. Den är mycket vackert belägen, där den ligger och speglar sig i Revsundssjön. På samma plats låg tidigare en gammal stenkyrka vars äldsta delar tillkom någon gång på 1100-talet. En av de urgamla förbindelselederna mellan Bottenhavet och Tröndelagen gick här förbi och det antas att samfärdsleden bestämde den gamla kyrkans läge vid sundet.

Detta är historisk mark, här har kung Olav med sin här, den heliga Birgitta och konung Magnus Eriksson med drottning Blanka, dragit förbi. Det var därför ganska naturligt att man när den nuvarande kyrkan skulle byggas beslutade att uppföra den på samma plats som den gamla. Bygget påbörjades 1871 och kyrkan invigdes år 1876 av biskop Lars Landgren.

I Revsunds kyrka finns en rad historiskt intressanta och sevärda föremål, flera av dem tillvaratagna och överflyttade från den gamla 1100-talskyrkan. Här finns bland annat en mycket vacker predikstol, tillverkad 1651 av Per Ifvarsson. En annan sevärdhet är den gamla kyrkans vackert skulpterade dörr, tillverkad 1698 av Gregorius Raaf.

Ännu äldre än ovan nämnda föremål är några skulpturer från medeltiden, ett triumfkrucifix från 1400-talet, en bild av S:t Olof och en av jungfru Maria med barnet, båda troligen från slutet av 1300-talet. Samt en bild av S:t Mikael, troligen från slutet av 1400-talet. Kyrkklockorna är också ett arv från den gamla kyrkan. Den mindre klockan är en gåva från konung Karl XI, skänkt i samband med hans resa genom Jämtland 1686. Denna klocka blev anmärkningsvärt nog spräckt vid själaringningen efter sin givare år 1697. Den gjöts senare om och gör fortfarande tjänst.

Med sitt vackra läge och sina många sevärdheter är Revsunds kyrka mer än väl värd ett besök och biskop Landgrens ord från invigningen är lika aktuella än idag: Huru ljuvliga äro icke dina boningar, Herre Sebaot!
www.svenskakyrkan.se/bracke-revsund/revsunds-kyrka-och-kapelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karta: Länk till Google Mapslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sundsjö kyrka

Mitt i byn i mycket vacker omgivning ligger Sundsjö kyrka. Den nuvarande kyrkan byggdes på 1820-talet. Som ledare för byggnadsarbetet anlitades stiftsbyggmästaren i Härnösands stift, Simon Geting, som av många betraktades som den tidens främste inom sitt fack.

Kyrkan byggdes i nyklassicistisk stil, den stil som var mest vanlig under 1700-talets senare hälft och som strävar efter att återuppliva antika former. Från början hade kyrkan spåntak men detta byttes ut och ersattes med skiffertak i samband med den restaurering som utfördes 1911. Vid samma tillfälle restaurerades kyrkan även invändigt där de omfattande målnings- och förgyllningsarbetena utfördes av målarmästare Lindahl från Östersund.

Predikstolen är vackert snidad och målad i blå marmoreringar med guldemblem i fälten. Stolen har troligen tillverkats av bildhuggaren Jonas Edler som levde mellan åren 1764 och 1832. Tak och predikstol förbinds med varandra genom en vacker draperimålning i gult och blått. Dopfunten i Sundsjö kyrka är tillverkad av Torvald Alof och installerades i kyrkan 1958. Materialet är röd granit. Över dopfunten finns en vacker dopaltartavla, föreställande Emmausvandrarna och målad 1911 av konstnären Karl Tirén.

I Sundsjö kyrka finns också ett förnämligt och unikt krucifix, placerat på ena långväggen.
Det är den äldsta kända framställningen i hela Jämtland av Kristus på korset. Det härstammar från 1200-1300 talet och är ett verk av en lokal konstnär. Kyrkans vackra dopängel tillkom 1778 och är ett verk av en okänd målare.

Kyrkan restaurerades även 1951 - 53. Nära den nuvarande kyrkan ligger ruinerna av Sundsjö gamla medeltidskyrka som nu tyvärr är riven. Det som återstår visar dock tydligt hur kyrkan såg ut. Den var 16 meter lång och 7,5 meter bred. Under sommarhalvåret brukar ruinen användas för utegudstjänster och kan då ta emot ett fyrtiotal besökare.
www.svenskakyrkan.se/bracke-revsund/sundsjo-kyrkalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karta: Länk till Google Mapslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerad 2021-03-03 av Tobias Persson