Dela sidan på sociala medier

Örnbergskilens naturreservat

0,64 km2.

Reservatet består av både myrmark, sumpskog och fuktig till frisk skogsmark. Sumpskogarna är grandominerade med visst inslag av lövträd. I övrigt består skogsmarken av hänglavsrik granskog. Många träd i reservatet är 150 år eller äldre utom i den västra delen där de äldsta träden saknas. Här finns också gamla avverkningsstubbar. Inslaget av äldre lövträd är stort i den västra hälften, framförallt asp, sälg och glasbjörk. I reservatet finns också rikligt med intressanta vedsvampar, bland annat flera utrotningshotade arter. På många håll i reservatet kan man se hackspettbearbetade torrträd, med hackmärken efter både spillkråka och tretåig hackspett.

Vägbeskrivning: Reservatet ligger c:a 30 km. sydväst om Bräcke samhälle. Tag av i Gällö eller Bräcke mot Överturingen. Det långsträckta reservatet sträcker sig mellan Örnbergssjön och byn Ocksjön och nås bäst från landsvägen, någon kilometer norr om byn Ocksjön.
kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerad 2019-11-06 av Tobias Persson