Dela sidan på sociala medier

Befriade åtgärder

Särskilda bestämmelser för en- och tvåbostadshus

I anslutning till bostadshus får man utan bygglov anordna skyddade uteplatser med mur eller plank som inte är högre än 1,8 meter. Muren eller planket får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Man får också utan bygglov ordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om taken inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

I bostadshusets omedelbara närhet får man utan bygglov sätta upp fristående komplementbyggnader med en sammanlagd byggarea på högst 15 kvadratmeter, så kallade friggebodar. Den största höjden från mark till taknock får vara 3,0 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Kraven i BVL och i 2 och 3 kap. PBL gäller alltid. "Friggeborätten" begränsas inte av några planbestämmelser. Däremot krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandsyddsområde, det vill säga normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

De grannar som berörs kan medge att mur, plank, skärmtak och friggebodar placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov.

Inom ett område med detaljplan får man utan bygglov färga om, byta fasadbeklädnad eller byta takmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Dock krävs bygglov för ovan nämnda åtgärder i vissa speciella områden med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Kontakta bygglovsavdelningen för information.

Utanför detaljplan och "samlad bebyggelse" får man utan bygglov göra mindre tillbyggnader av bostadshus och komplementbyggnader. Man får också uppföra helt fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset. Det tillförda får inte dominera över det ursprungliga huset. Murar och plank i omedelbar närhet av bostadshuset kräver inte heller bygglov. Bygger man närmare gränsen än 4,5 meter måste dock berörda grannar medge det.

Regler om bygglovsbefriade åtgärder hittar du på Boverkets kunskapsbank. Länk till denna sida finns under relaterad information nedan.

Blanketter

En anmälan görs på blanketten/E-tjänsten som heter "Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd". Den finns under rubriken Bygga och bo på sidan E-tjänster och blanketter.

Sidan publicerad 2023-12-06 av Ann-Katrine Eklund