Dela sidan på sociala medier

Frågor och svar om teknik och infrastruktur

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar till kommunen angående vatten och avlopp, renhållning, fastigheter och gator/gatubelysning.

frågetecken

Frågor och svar om vatten och avlopp

 • Vad kostar kommunalt vatten och avlopp?

För en normalvilla kostar vatten och avlopp 7 872 kronor inklusive moms per år. Det motsvarar 656 kr per månad.

För ett fritidshus kostar det 5 375 kronor inklusive moms per år. Det motsvarar 448 kr per månad.

Anslutningsavgift till kommunalt vatten- och avlopp är ca 65 167kronor.

 • Får jag själv stänga inkommande vatten på kommunens servisventil vid t.ex. renovering?

Nej, endast behörig personal från Bräcke kommun har tillstånd att utföra vattenavstängningar på kommunens ventiler/VA-nät. Om en vattenavstängning utförs olovligt och orsakat skada på det kommunala VA-nätets beståndsdelar som pumpar, ventiler eller ledningsrör kan fastighetsägaren bli skyldig att ersätta skadan. Dessutom utgår en avgift för olovlig öppning/stängning av servisventil.

 • Vem bär ansvaret vid en vattenläcka?

Uppstår en läcka i dricksvattenledning eller avloppsrör inom den egna fastigheten ansvarar fastighetsägaren för att det åtgärdas av en rörentreprenör.
Om fastighetsägaren kallar ut kommunens VA-personal för att utreda ett
ärende och det visar sig att felet uppstått på fastighetens del av servisledningen ska fastighetsägaren betala en skälig del av VA:s kostnad. Kontakta därför i första hand Vatten och miljöresurs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.för att konstatera om problemet är i det kommunala ledningsnätet eller i ledning på enskild fastighet som ägare själv ansvarar för. Tel 010-251 53 15 mån-fre kl 9-12.

 • Vattnet är avstängt, varför måste jag betala ändå?

Fastigheten är fortfarande ansluten till det kommunala VA-nätet.

 • Kan jag säga upp mitt abonnemang så länge jag äger fastigheten?

Nej, abonnemanget tillhör fastigheten och så länge man äger fastigheten är man knuten till abonnemanget.

 • Vad får jag spola ner i toaletten?

Att spola rätt är lätt. Bara tre saker hör hemma i toaletten: kiss, bajs och toalettpapper. Spola absolut inte ner bomullstussar, tamponger, våtservetter och tops. Släng detta bland brännbara hushållssopor. Kemikalier tas om hand på ett särskilt sätt, läs på förpackningen.

Att spola rätt är lätt. Bara tre saker hör hemma i toaletten: kiss, bajs och toalettpapper. De fem vanligaste sakerna som fulspolas är bomullstussar, flytande kemikalier, tamponger, våtservetter och tops.

Frågor och svar om renhållning

 • Hur fungerar matavfallsinsamlingen?

Allt om detta, inklusive svar på vanliga frågor, hittar du på sidan Matavfallsinsamling.

 • Varför betalar jag om jag inte använder inte mitt sopkärl?

Du betalar en grundavgift för renhållning som inte är hämtningsrelaterad och i den kostnaden ingår: Kostnader för insamling och hantering av farligt avfall, tillgång till återvinningscentral, årlig insamling av grovsopor, transporter från återvinningscentraler, information, rådgivning, planering, fakturering, personalkostnader, förvaltningskostnader, räntekostnader, avskrivningar m.m.

Sedan tillkommer en hämtningsavgift när du tömmer ditt kärl.

 • Mitt sopkärl har gått sönder, vad gör jag?

Anmäl det genom att kontakta Vatten och Miljöresurs Kundservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så beställer vi reparation eller kör ut ett nytt kärl. Kostnad för nytt kärl erläggs enligt gällande renhållningstaxa, vilket är 110kr/kärl.

 • Jag har sålt/köpt en fastighet. Hur flyttas sophämtning och VA-abonnemang över till nya ägaren?

Alla fastighetsinnehavare inom kommunen är skyldiga att informera Vatten och Miljöresurs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om att de äger en bebyggd fastighet samt inneha abonnemang för avfallshantering.

Anmälan om att en fastighet överlåts till en annan innehavare och den tidpunkt från vilken den nye innehavaren ska betala renhållningsavgifterna ska snarast anmälas till Vatten och Miljöresurs av den nuvarande fastighetsinnehavaren.

Anmälan om ägarbyte görs genom e-tjänst på Vatten och Miljöresurs hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsinnehavare som säljer eller överlåter en fastighet svarar för avgifterna tills en sådan anmälan gjorts. Köparen erlägger avgifter som belöper på tiden efter tillträdesdagen.

 • Får jag billigare sophämtning om jag sopsorterar?

Om du källsorterar dina sopor blir det färre tömningar och därmed billigare.

Frågor och svar om slamtömning

 • När kommer slambilen till mig och varför kan jag inte välja vilken tid på året slambilen ska tömma hos mig?

Den ordinarie slamtömningssäsongen är april-december och tömning sker under fastställda månader enligt bestämd tömningslista. Det billigaste sättet att få slamtömning är om du har schematömning enligt denna turlista. Vill du ha tömning vid speciell tidpunkt eller tömning oftare än en gång per år får du beställa en budad tömning som då kostar extra. Är du i behov av akut slamtömning kan du få tömning inom 24 timmar, även det till extra kostnad. Kom ihåg att meddela Vatten och miljöresurs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du inte vill ha den ordinarie tömningen i dessa fall.

Hämtning av slam från slutna tankar sker dock alltid enligt särskild beställning hos Vatten och Miljöresurs Kundservice. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Hur ofta ska slambrunnen tömmas?

Enligt Bräcke kommuns renhållningsord­ning ska tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar med vattentoalett ske minst en gång per år. Hämtning av slam från slutna tankar sker enligt särskild beställning, dock minst 1 gång per år. Önskar du tömning mer sällan fyller du i blanketten "Ansökan om förlängt slamtömningsintervall" som du hittar på sidan E-tjänster och blanketter under rubriken Vatten och avlopp.

 • Hur ska jag märka upp min slambrunn?

Ligger brunnen nära huset och är väl synlig behöver den inte markeras.

Är brunnen svår att hitta kan du exempelvis markera den med en reflexpinne eller käpp med vimpel. Om du kontaktar Vatten och miljöresurs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan vi även lägga in en vägbeskrivning till din brunn som chauffören i bilen ser.

Om det finns risk att blanda ihop din brunn med närliggande fastigheter är det bra om du markerar din brunn med din adress eller fastighetsbeteckning.

Under årets tömningsperid kommer entreprenören själv att vid brunnar som kan vara svåra att hitta placera ut en märkpinne, det är viktigt att denna pinne får stå kvar även kommande år.

 • Får jag ta hand om slammet själv?

Eget omhändertagande är möjligt endast då du har tillstånd för det. Kontakta kommunens Bygg- och miljönämnd som nås via kommunen växel 0693-161 00.

 • Vad kostar slamtömningen?

Se Bräcke kommuns Avfallstaxa. Pdf, 192.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ordinarie tömning innebär att entreprenören kommer och tömmer din brunn fastställda månader under året enligt turlista.

Vid behov kan du beställa en extra tömning hos Vatten och Miljöresurs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Entreprenören kommer då och tömmer din tank eller brunn inom 5 eller 10 arbetsdagar, extra avgift tillkommer. Är du i behov av akut slamtömning kan du få tömning inom 24 timmar, även det till extra kostnad. Kom ihåg att meddela  om du inte vill ha den ordinarie tömningen i dessa fall. Kostnader tillkommer även för slangdragning över 20 meter och för brunnsvolym överstigande 4 m³.

Kostnaden avser en anläggning.

Avgiften för slamtömningen faktureras en tid efter att tömningen har utförts.

 • Jag har ett obeboeligt hus och vill inte ha min slambrunn tömd, vad gör jag?

Ta kontakt med Bygg och miljönämnden via växeln: 0693-161 00, eller via e-post till bygg-miljonamnden@bracke.se

 • Om jag inte använder mitt hus behöver jag då tömma min anläggning?

Om ingen kommer att vistas i huset kan ansökan om förlängt tömningsintervall medges om särskilda skäl föreligger och då efter ansökan hos Bygg- och miljönämnden. Ansökan görs på blanketten "Ansökan om förlängt slamtömningsintervall" som du hittar på sidan E-tjänster och blanketter under rubriken Vatten och avlopp.

Slamavskiljaren ska vara tömd innan förlängt tömningsintervall kan beviljas.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att deras avlopp uppfyller lagens krav. Det är också fastighetsägarens ansvar att sköta, underhålla och få sin anläggning tömd så ofta att en god funktion upprätthålls.

 • Kan chauffören i slambilen ringa innan ankomst?

Chauffören i bilen har ingen möjlighet att ringa innan ankomst. Har fastighetsägaren specifika önskemål i samband med slamtömning erläggs avgift för extratömning enligt Bräcke kommuns Avfallstaxa. Pdf, 192.8 kB, öppnas i nytt fönster. Specifika önskemål är exempelvis månad, vecka, dag och tid, att få närvara vid tömning.

 • Vem avgör hur nära brunnen slambilen kör?

Det är alltid chauffören som avgör hur nära brunnen det går att köra. 

 • Hur gör jag om jag delar brunn med grannen?

Vi kan lägga upp en delad brunn. Meddela oss vilka fastigheter eller hus som delar brunn. Fakturan skickas till ägaren av den fastighet där brunnen är fysiskt belägen. Ni som delar brunn får själva fördela kostnaden mellan er.

 • Varför är det vatten kvar i brunnen efter tömning? 

Ordinarie tömningar av slamavskiljare upp till 4 m³ med WC görs med avvattning och då spolas vattenfasen tillbaka i brunnen. Det är helt normalt att slambrunnen är vattenfylld. Redan efter några dagar så blir den fylld med avloppsvatten men slamskiktet som flyter på ytan är tunt.

 • Hur vet jag att min slambrunn är tömd?

När brunnen är tömd markeras locket med en färgmarkering. Läs mer på sidan Slamtömning.

 • Vad betyder avvattning?

Innehållet i slambrunnen avvattnas i slambilen och vattnet spolas tillbaka till brunnen. Vid avvattning sugs först hela brunnens innehåll in i slambilen, som fungerar som ett mindre reningsverk. Där tillsätts ett bindmedel som gör att slammet tjocknar så pass att det går enkelt skilja på vatten och slam. Vattnet spolas tillbaka till brunnen.

Vattnet innehåller bakterier som är bra för din brunn och genom att behålla dessa kommer processen i brunnen igång igen direkt efter tömning. Bakterierna tar skada av rengöringsmedel, tvättmedel och andra kemikalier så, för din egen och miljöns skull, var uppmärksam på vilka kemikalier du använder i hemmet. Avvattning är fördelaktigare ur miljösynpunkt eftersom de leder till färre transporter.

 • Kan jag välja heltömning istället för avvattning?

Vid tömning används alltid avvattning om det är tekniskt möjligt. Kontakta Vatten och Miljöresurs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du av någon anledning vill tömma brunnen helt. Att tömma brunnen helt kan vara nödvändigt om du exempelvis ska genomföra reparationsarbete. Vid en tömning utan avvattning erläggs avgift enligt Bräcke kommuns Avfallstaxa. Pdf, 192.8 kB.

 • När debiteras fastighetsägare för extra slang?

Slambilen parkerar på ett fast underlag och drar slang till brunnen. Behövs längre slang än 20 meter (förutom avståndet mellan slambil och slambrunn behövs några meter för att komma ner i brunnen) debiteras en tilläggsavgift per 10-meter slang.

Slambilen väger 28 ton och är en lastbil med smala däck som är gjord för att köra på väg. Slambilen parkerar inte på gräsmattor eller där det är sankt eftersom det finns risk både för fastkörning och sönderkörning. Bilen kan inte stå där marken lutar eftersom tanken på bilen måste luta rätt för att avvattningsprocessen ska fungera.

 • Jag har blivit debiterad för tungt lock, varför?

Tunga lock är ett stort arbetsmiljöproblem för personalen som hanterar flera tusen lock per år. Tunga lock ska därför fasas ut efter hand. Fastighetsägare debiteras 450 kr om locket är för tungt. Vid lock som kräver dubbelbemanning kan tömning inte utföras enligt turlista vilket innebär att bomkörningsavgit samt taxa för dubbel bemanning tillkommer.

Större lock väger mycket och risken för arbetsskador är under dessa förhållanden överhängande. Arbetsmiljöverkets belastningsergonomiska gränser säger att en arbetstagare inte bör lyfta mer än 15 kg. Om locket kan skjutas ut åt sidan utan att lyftas accepteras en vikt på 25 kg.

Slamtömningsbil

Frågor och svar om fastigheter

 • Hur felanmäler jag ett fel i min lägenhet?

Du kan felanmäla via formuläret på sidan Felanmälan lägenhet eller via
telefon 0693-169 20 (Telefontid mån-fre kl 8-9.30 och 13.30-14).

 • Hur söker jag lägenhet i Bräcke kommun?

Du kan lämna intresse via formuläet på sidan Lediga lägenheter eller
via telefon 0693-169 20 (Telefontid mån-fre kl 8-9.30 och 13.30-14).

 • Hur betalar jag min hyra?

Det vanliga är att du får hem en betalningsavi i din brevlåda. Vill du betala med e-faktura ansöker du om det via din bank. Du kan också betala med autogiro. Då fyller du i blanketten som du finner under E-tjänster och blanketter, under rubriken Bygga och bo.

Frågor och svar om gator och gatubelysning

 • När lagas gatubelysning?

Enligt prioriteringslista som finns att läsa på sidan Vägbelysning. Trafikfarliga fel
prioriteras först, exempelvis.

 • När sopas sandningssanden upp på våren?

Gator och gångbanor ska vara städade före 15 maj.

 • Vem sköter snöröjning/sandning åt Bräcke kommun?

Avtalet är med Synerco AB.

Sidan publicerad 2023-01-19 av Stina Hylén