Dela sidan på sociala medier

Serveringstillstånd

För att servera och sälja alkohol behövs ett serveringstillstånd. Serveringstillstånd kan vara permanent eller tillfälligt, för allmänheten eller ett slutet sällskap.

Ansökan

Ansökan och förändringar görs på E-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för serveringstillstånd.

Allmänna grundsatser för serveringspolitiken är att ordning och nykterhet skall råda vid serveringen. Vidare anges att det är samhället och inte marknaden som skall avgöra behovet av alkoholservering. Kommunstyrelsen - socialutskottet ansvarar för tillståndsgivning, tillsyn och sanktionsärenden för serveringstillstånd enligt Alkohollagen SFS 2010:1622.

Så handlägger vi din ansökan

Tänk på att ansöka i tid. För nyansökningar krävs ett relativt omfattande remissförfarande. Den totala handläggningstiden är normalt 4 månader.

För tillfälliga tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten beräknas handläggningstiden till 4 månader.

Tillfälliga tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutna sällskap är den vanligaste typen av ansökningar om serveringstillstånd. Handläggningstiden beräknas till 3 veckor.

Under vissa delar av året kan handläggningstiden bli längre på grund av ökat antal ansökningar samt lägre bemanning hos flera instanser.

Kom ihåg att du som sökande ansvarar för att lämna in samtliga handlingar som behövs för din ansökan. Handläggningen av ansökan börjar först när samtliga handlingar inkommit samt när prövningsavgiften är betald. Handläggningstiden startar från att samtliga begärda handlingar inkommit och ansökan därmed är komplett.

Handläggaren skickar remiss till olika instanser beroende på vilken typ av ansökan som inkommit. Därefter utreder handläggaren ansökan med utgångspunkt i remissvaren och alkohollagen.

Handläggaren utreder bland annat följande delar:

  • Sökandens lämplighet (enligt alkohollagen 8 kap 12 §)
  • Serveringsställets lämplighet som serveringslokal (enligt alkohollagen 8 kap 14 §) samt lämplighet från brandsäkerhetssynpunkt (enligt alkohollagen 8 kap 16 §). Information om vad som ska ingå i i beskrivningen av brandskyddet och skalenlig ritning hittar du hos Räddningstjänsten Jämtland. Länk finns i rutan med relaterad information.
  • Risken för alkoholpolitiska olägenheter (enligt alkohollagen 8 kap 17 §)

Ett serveringstillstånd kan återkallas

  • om tillståndshavaren inte följer alkohollagens bestämmelser
  • om förutsättningarna för tillståndet inte längre gäller – t.ex att restaurangköket inte längre är godkänt för allsidig matlagning.

Anmälningsplikt vid förändringar

Anmälan skall göras om verksamheten läggs ned eller om avbrott görs i den. Anmälan skall också göras om verksamhetens omfattning förändras eller om det i övrigt sker någon förändring i verksamheten som är av betydelse för tillsynen. Även betydande förändringar av ägarförhållanden skall anmälas.

Ansökan och förändringar görs på E-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för serveringstillstånd.

 

Avgifter för ansökan om serveringstillstånd

Enligt 8 kap 10 § i alkoholhollagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för tillståndsprövningen och kostaden för den löpnade tillsynen. Tillsynsavgiften för serveringstillstånd bekostar vårt arbete med tillsyn och inspektion. Avgiften är momsbefriad eftersom tillsynen är myndighetsutövning.

Vid ansökan av serveringstillstånd tas en prövningsavgift ut för handläggningen. Observera att avgiften betalas även om avslag ges på ansökan, dvs om bedömning görs att det inte är lämpligt att godkänna ett serveringstillstånd. För att handläggning av ärende ska påbörjas måste avgiften vara betald.

Betalningsuppgifter
Vid serveringstillstånd och avgifter (gäller även för kunskapsprov).

Bankgironummer 109–2394
Ange i meddelanderutan
”Ansv 71100000, verks 26700, slag 31150, ditt namn/verksamhet”

För inbetalning av tillsynsavgifter för alkohol, tobak, tobaksfria nikotinprodukter samt receptfria läkemedel

Bankgironummer 109–2394
Ange i meddelanderutan
”Ansv 71100000, verks 26700, slag 31120, ditt namn/verksamhet”

Våra taxor för prövning och tillsyn finner du nedan under relaterad information

Sidan publicerad 2024-05-10 av Ann-Katrine Eklund