Dela sidan på sociala medier


Information

Borrhålet som utförs i samband med installation av bergvärme kallas energibrunn. Innan man borrar en energibrunn måste man göra en skriftlig anmälan till Bygg- och miljönämnden.
Även värmepumpar som tar värme ur marken, s.k. ytjordvärme, eller ur ytvatten  måste anmälas i förväg. Börja med att hämta och läsa igenom anmälningsblanketten.  - vänd dig till Bygg- och miljöavdelningen för information om vad som gäller!

Eftersom anmälan ska innehålla uppgifter om bland annat installatör, borrhålsdjup och fabrikat på värmepumpen bör du välja installatör samt storlek och fabrikat på pumpen innan du skickar in anmälan.  Förteckning över värmepumpsinstallatörer hittar du hos Svenska Värmepumpföreningen. (Det finns även installatörer som inte är anslutna till branschorganisationen).

Till anmälan/ansökan bör följande bifogas: Ett kartutdrag (skalenligt) som redovisar - planerad plats för kollektor och borrhål - vattendrag, sjöar, diken inom 50 m från anläggningen - enskilda vattentäkter och avloppsanordningar inom 100 m från borrplatsen ska bifogas när kommunalt VA saknas - närliggande energibrunnar (särskilt viktigt för små tomter i tätbebyggda områden) - ledningar (vanligast inom samhälle men kan även behövas i tätbebyggt område).Grannyttrande om borrhålet är placerat närmare äm 10 m från tomtgräns. Kopia på servitut/överenskommelse från berörd markägare vid placering av anläggning på annans mark. Kartutdraget skickas tillsammans med anmälan, spara en kopia och förvara den gärna tillsammans med andra viktiga dokument om fastigheten. I övrigt är det tillräckligt att följa de avståndsregler som anges nedan

Eftersom marken runt borrhålet med tiden kommer att kylas av, är det viktigt att du inte placerar borrhålet för nära grannens eventuella energibrunn. Placeringen bör även ske med viss marginal till tomtgränsen så att grannarnas möjligheter att borra energibrunn i framtiden inte försvåras.

För områden med vattenförsörjning från enskilda vattentäkter gäller följande tilläggsregler. (De behöver alltså inte beaktas av dig som bor inom område med kommunalt vatten och avlopp): Borrhål ska placeras minst 30 meter från enskilda borrade vattentäkter på grannfastigheter (för den egna vattentäkten gäller avståndet endast som rekommendation).

Brunnen ska utföras enligt Normbrunn 16.

Vi rekommenderar också att foderröret utförs i syrafast rostfritt stål alternativt infodras med plaströr och att borrföretaget ska vara certifierat enligt SITAC:s certifieringssystem eller ha motsvarande kompetens.

Sidan publicerad 2024-05-10 av Ann-Katrine Eklund