Dela sidan på sociala medier

Detaljplaner

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en handling som upprättas för att reglera markanvändningen för bebyggelse eller bevarande inom ett avgränsat område. Planen kan reglera bostadsbebyggelse, verksamhetsområde, vattenområde, naturområde med mera.

Detaljplanen kan vara olika detaljerad. Ibland vill man från kommunens sida gå in och styra mer i detalj hur bebyggelsen ska utformas, till exempel utseende, byggnadshöjd, taklutningar, exploateringsgrad, skyddsbestämmelser med mera. Ibland kan planen vara mer flexibel, där det finns möjlighet att använda marken till olika användningsområden som till exempel bostad, handel och kontor.

Vad innehåller en detaljplan?

En detaljplan består av en plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, genomförandebeskrivning och fastighetsförteckning.

När ska man upprätta en detaljplan?

I vissa situationer ställs det krav på att pröva ett områdes lämplighet av ny bebyggelse, eller förändring av befintlig bebyggelse genom planläggning. Det kan vara:

  • Ny sammanhållen bebyggelse Med ny sammanhållen bebyggelse avses sådan bebyggelse som ställer krav på gemensamma anordningar och/eller behöver få flera krav tillgodosedda i ett sammanhang. Det kan till exempel vara gator eller vatten och avloppsledningar.
  • Ny enstaka bebyggelse vars användning får betydande inverkan på omgivningen. En sådan byggnad kan vara en byggnad som leder till miljöstörning eller som kommer att dominera utseendemässigt över den omkringliggande bebyggelsen.
  • Inom område med stor efterfrågan på mark
  • Befintlig bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang.
Sidan publicerad 2024-02-05 av Ann-Katrine Eklund