Dela sidan på sociala medier

Beslut detaljplan för del av Ubyn 2:119

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2022-06-15, § 47, att anta detaljplan för Ubyn 2:119.

Protokollsutdrag Pdf, 510.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 442.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 1005 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Grundkarta Pdf, 800 kB, öppnas i nytt fönster.

Naturvärdesinventering med fågelinventering Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

VA-lösningar förstudie Pdf, 915.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Riskutredning för detaljplan Viken Pdf, 915.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Trafikbullerutredning Pdf, 823.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Trafikalstringsberäkning DP Viken Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktlig geoteknisk skrivbordsstudie Pdf, 770.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning av betydande miljöpåverkan Pdf, 7.7 MB, öppnas i nytt fönster.

PM Strandskydd Gällö Pdf, 193.5 kB, öppnas i nytt fönster.

PM Artskydd Gällö Pdf, 115.4 kB, öppnas i nytt fönster.

PM Natura 2000 och MKN Gällö Pdf, 101.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Dagvattenutredning Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

PM Geo Gällö Pdf, 10.5 MB, öppnas i nytt fönster.

MUR Geo Gällö Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Produktinfo BioKube Mars 5000 Pdf, 95.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bergteknisk rapport Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Radonmätning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Rapport riskmiljökontroll bergrum Gällö Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

PM avseende vattenförsörjning, dricksvatten och snötillverkning Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad 2022-06-22 av Marit Råbock