Dela sidan på sociala medier

Gällön 1:18

Underrättelse om antagande av plan

Bräcke kommun har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Gällön 1:18, Bräcke Kommun, Jämtlands län.

Huvudsyftet med planändringen är att möjliggöra uppförande av en mindre panncentral (mindre än 1 MW) för pellets i centrala Gällö. De skall ersätta en uttjänt panna som nu är placerad i källaren i en byggnad inom skolområdet. Kommunen vill bland annat av säkerhetsskäl få bort panncentralen med tillhörande transporter från själva skolområdet, men samtidigt placera den nära de byggnader som är anslutna till det begränsade, centralt belägna fjärrvärmeverket. Detaljplanen upprättas med ett standardförfarande.

Planläggningen genomförs på begäran av kommunen.

Planförslaget har tidigare varit ute på samråd 15 nov – 10 dec 2018 samt granskning under tiden 16 oktober – 6 november 2019. Bygg- och miljönämnden har vid ett sammanträde 2020-05-07 godkänt det nya förslaget till detaljplan. 2020-05-27 kommer ärendet att behandlas i Kommunstyrelsen och 2020-06-17 tas ärendet upp för beslut i Kommunfullmäktige.

Enligt Plan- och bygglagen 5 kap 24 § ska kommunen så snart som möjligt eller senast samtidigt som utlåtandet skickas till det organ som ska anta detaljplanen, skicka granskningsutlåtandet eller ett meddelande om var det finns tillgängligt till dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda, se Granskningsutlåtande.PDF

Förfrågningar besvaras per telefon av byggnadsinspektör Karina Mattiason 0693/162 42, bygg- och miljöchef Tomas Jonsson 070-375 12 86 eller stadsarkitekt Ulf Alexandersson 070-677 45 95.

Bräcke 2020-05-26

Bygg- och miljönämnden i Bräcke och Ånge kommun

Handlingar

SamrådsredogörelsePDF

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Riskinventering 2019-11-22PDF

Riskinventering 2020-03-04PDF

GranskningsutlåtandePDF

BullerutredningPDF

Räddningstjänstens yttrande 18032020PDF

Sidan publicerad 2020-05-27 av Stina Hylén