Dela sidan på sociala medier

Ny granskning av detaljplan för del av Ubyn 2:119, Bräcke kommun

Ett nytt förslag till detaljplan för del av Ubyn 2:119 har tagits fram. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett aktivitetsområde kring den befintliga skidtunneln och att skapa byggrätter för turistiskt boende och centrumverksamhet.

Planförslaget ställs återigen ut för granskning inför antagande av kommunfullmäktige.

Granskningen pågår under tiden 18 januari - 1 februari 2022.

Eventuella synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligen, senast den 1 februari 2023 till bracke@bracke.se (mail) eller till Bräcke kommun, kommunstyrelsen, Box 190, 843 21 Bräcke (brev).

Förfrågningar besvaras per telefon av Bengt Flykt på 0693-161 10.

Granskningsutlåtande Pdf, 580.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 1005 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Grundkarta Pdf, 799.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Projekterings PM Geoteknik Pdf, 853.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Naturvärdesinventering med fågelinventering Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

VA-lösningar förstudie Pdf, 915.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Riskutredning för detaljplan Viken Pdf, 915.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Trafikbullerutredning Pdf, 823.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Trafikalstringsberäkning DP Viken Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktlig geoteknisk skrivbordsstudie Pdf, 770.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning av betydande miljöpåverkan Pdf, 7.7 MB, öppnas i nytt fönster.

PM Strandskydd Gällö Pdf, 193.5 kB, öppnas i nytt fönster.

PM Artskydd Gällö Pdf, 115.4 kB, öppnas i nytt fönster.

PM Natura 2000 och MKN Gällö Pdf, 101.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Dagvattenutredning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

PM Geo Gällö Pdf, 981.3 kB, öppnas i nytt fönster.

MUR Geo Gällö Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Produktinfo BioKube Mars 5000 Pdf, 95.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bergteknisk rapport Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Radonmätning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Rapport riskmiljökontroll bergrum Gällö Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

PM avseende vattenförsörjning, dricksvatten och snötillverkning Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad 2023-01-18 av Malin Johansson