Dela sidan på sociala medier

Beslut av ny detaljplan för Anviken 1:124

Rubricerat planförslag har varit ute på samråd under tiden 3/11 - 26/11 2021. Inkomna synpunkter finns redovisade i samrådsredogörelsen.

Planen syftar till att möjliggöra byggande av ett enfamiljshus inom rubricerad fastighet. Marken utgör PARK i gällande plan vilken tillkom vid upprättandet av detaljplanen 1967. Syftet då var att tillskapa en liten tillgänglig skogsbacke för den gruppbostad som då fanns inom området söder om Anviken 1:124. Gruppbostaden är sedan många år borta och det ursprungliga syftet med parkområdet har således försvunnit och kommunen anser därför att delar av Anviken 1:124 kan tas i anspråk för boende.

Planförslaget ställs nu ut på granskning för att höra grannar och övriga sakägare.

Granskningen pågår under tiden 12 januari - 26 januari 2022.

Eventuella synpunkter på förslaget skall lämnas skriftligen, senast den 26 januari 2022 till bygg-miljonamnden@bracke.se (mail) eller till Bräcke kommun, Bygg-miljönämnden, Box 190, 843 21 Bräcke (brev).

Förfrågningar besvaras per telefon av Jonny Berg 0693-162 06 eller Ulf Alexandersson 070-677 45 95.

Protokoll beslut Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 616.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 172.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 187.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 12.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidan publicerad 2022-02-16 av Jonny Berg