Dela sidan på sociala medier

Strandskydd

Bakgrund

 

2009-07-01 beslutade riksdagen om nya regler för strandskyddet. Utgångspunkten är ett fortsatt generellt strandskydd i hela landet. Kommunerna får huvudansvaret för att pröva frågor om dispenser från och upphävande av strandskydd. Samtidigt differentieras strandskyddet för att skapa möjligheter att bygga mer längs stränderna inom vissa områden. Dessa områden ska redovisas i den kommunala översiktsplanen. Syftet är att gynna landsbygdsutveckling — utan att strändernas natur- och friluftsvärden äventyras. Den ökade flexibiliteten för strandskyddet bedöms bli av stor betydelse för utvecklingen i många landsbygder, till exempel genom att kommuner med liten befolkningsmängd och långa obebyggda stränder får lättare att utnyttja den konkurrensfördel som strandnära lägen kan ha för turism och boende.  


Kommunerna ska i översiktsplanen redovisa områden där det ska vara lättare att få dispens från och upphäva strandskyddet för bostäder, verksamheter och anläggningar som främjar utvecklingen av landsbygderna. Dessa områden benämns "områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen". Utpekade områden får inte omfatta hela kommunen utan endast begränsade delar. Redovisningen i översiktsplanen ska vara vägledande när man prövar frågor om upphävande och dispens. På så sätt kopplas strandskyddet i de delar som rör utvecklingen på landsbygden tydligt till kommunernas planering av användningen av mark- och vattenområden och utvecklingen av den byggda miljön. Att områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen redovisas i översiktsplanen gör att strandskyddsfrågan blir en del i kommunens samlade miljö- och markanvändningsstrategi.

Sidan publicerad 2021-05-25 av Elin Björkén