Dela sidan på sociala medier

Tillägg LIS-områden

Bakgrund

En ny strandskyddslag trädde i kraft 2009-07-01. En av de största förändringarna är att kommunen kan peka ut särskilda områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (så kallade LIS-områden). Dessa områden skall pekas ut i översiktsplanen och innebär ökade möjligheter att ge strandskyddsdispens för att bygga hus eller anläggningar som gynnar utvecklingen av landsbygden.

Syftet är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i områden som har god tillgång till fria strandområden och där en viss byggnation kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts.

Kommunerna ska i översiktsplanen redovisa områden där det ska vara lättare att få dispens från och upphäva strandskyddet för bostäder, verksamheter och anläggningar som främjar utvecklingen av landsbygderna. Utpekade områden får inte omfatta hela kommunen utan endast begränsade delar. Redovisningen i översiktsplanen ska vara vägledande när man prövar frågor om upphävande och dispens. På så sätt kopplas strandskyddet i de delar som rör utvecklingen på landsbygden tydligt till kommunernas planering av användningen av mark- och vattenområden och utvecklingen av den byggda miljön. Att områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen redovisas i översiktsplanen gör att strandskyddsfrågan blir en del i kommunens samlade miljö- och markanvändningsstrategi.

LIS-områden i Bräcke kommun

Bräcke kommun har utarbetat ett tillägg till gällande översiktsplan som pekar ut LIS- områden, men också strandområden som bedömts viktiga att bevara. I planen redovisas också fakta om landsbygden, bakgrund, överväganden och riktlinjer.

Tillägget till översiktsplanen är inte komplett vad avser planeringsunderlag, riksintressen, övergripande kommunala mål med mera, utan det skall alltid läsas tillsammans med den kommunomfattande översiktsplanen. Där återfinns bland annat ett flertal viktiga underlagskartor.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsyttrande lis-plan länsstyrelse.pdf Pdf, 358.7 kB. 358.7 kB 2017-12-07 15.57
LIS beskrivning 120619 kf§43_2012.pdf Pdf, 6.1 MB. 6.1 MB 2017-12-07 15.57
Sidan publicerad 2023-06-07 av Stina Hylén