Dela sidan på sociala medier

Skymmande växtlighet

Du som är fastighetsägare är skyldig att vårda din tomt så att växtlighet eller annat inte hindrar sikt eller försvårar framkomlighet enligt Plan- och bygglagen 3 kap 15 § och 17 §.
Det är viktigt för trafiksäkerheten och kan rädda liv.

Häckar

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv. Häckar, plank, murar och buskar får inte vara högre än 80 cm (inom en triangel) vid:

  • Hörntomt vid korsning 10 m åt vardera hållet
  • Vid utfart från tomt till gata 2,5 m från gata eller gångbana och längst gatan (på båda sidorna om utfarten)
  • Hörntomt där endast gång-cykelbana korsar gatan, 5 m längst gång-cykelbana och 10 m längst gatan
  • Häckar och buskar bör växa inom den egna tomtgränsen.
Häckar får inte skymma sikten i en gatukorsning

Träd

Om det finns träd vars grenar sträcker sig ut över gångbana, cykelbana eller körbana så bör man se till att det finns fri höjd för trafikanterna, för tex snöröjningsfordonen på vintern och för slambilen på sommaren.
Den fria höjden måste vara:

  • 2,5 m över gångbana
  • 3,2 m över cykelväg
  • 4,6 m över körbana
Fria höjd över gång bana 2,5m , 3,2m över cykelbana och 4,6m över körbana

Plantera på rätt ställe

Träd och buskar växer. För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln.

I plantskolor finns kunskap om växter. Där kan man få tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd. Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Bild med hörntomt
Tomt mot gata


Vad säger lagen?

Som fastighetsägare har du vissa skyldigheter. Fastighetsägare ska se till att växtlighet på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar.

Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

"Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas."
PBL 3 kap 17 §

Alla tomtägare är skyldiga att uppfylla de krav som redovisas här


Sidan publicerad 2021-03-25 av Elin Björkén
Kontaktinformation
Michael Larsson
0693-161 98
E-post
Relaterade länkar