Dela sidan på sociala medier

Vattenskyddsområden

Ett vattenskyddsområde är ett område som har stor betydelse för den vattentäkt som skyddas. Området kan vara indelat i olika zoner beroende på vattentäktens sårbarhet och vattnets transporttid till vattentäkten. För vattenskyddsområdet finns föreskrifter fastställda som kan vara olika för olika zoner inom vattenskyddsområdet. Tanken med zonindelningen är att anpassa skyddet så att vattentäkten får ett bra skydd utan att skyddsföreskrifterna blir hårdare än nödvändigt. 

Hur påverkas riskfyllda verksamheter?

Inom områden med viktiga dricksvattentillgångar bedrivs eller planeras ofta verksamheter som inte passar ihop med en långsiktigt hållbar vattenförsörjning. Dessa verksamheter måste därför styras i olika grad.

I vissa fall bedöms en verksamhet utgöra en låg risk för vattentäkten och då räcker det med att anmäla verksamheten till kommunen.

Krav på tillstånd för en verksamhet ger kommunen möjlighet att påverka hur denna verksamhet bedrivs, på detta sätt kan vattentäkten få ett bra skydd samtidigt som verksamheten kan tillåtas inom vissa ramar. I tillstånden anges ofta villkor för hur verksamheten ska bedrivas och kontrolleras. Vissa verksamheter bedöms innebära så stor risk för vattentäkten att de inte kan tillåtas inom hela eller delar av vattenskyddsområdet. För sådana verksamheter införs därför förbud inom vattenskyddsområdet.

Exempel på verksamheter som påverkas av vattenskyddsområden är anläggande av avloppsanläggningar, spridning av växtnäringsämnen och bekämpningsmedel, schaktning och utförande av energibrunnar. Om du vill veta vilka vattenskyddsområden som finns inom Bräcke kommun kan du kontakta Bräcke kommun. Du kan där också få reda på avgränsningen för vattenskyddsområdena, vilka föreskrifter som gäller inom respektive vattenskyddsområde samt hur långt arbetet med nya vattenskyddsområden har kommit.

Kälarne vattenskyddsområde

Det befintliga skyddsområdet med skyddsbestämmelser är upprättat före miljöbalkens ikraftträdande och revideras nu för att harmonisera med modern lagstiftning och praxis.

Inför en ansökan om fastställande hos Länsstyrelsen hålls samråd med berörda genom annonsering och utskick. Syftet är, förutom att informera, att ge dig som kommuninnevånare inblick i processen och möjlighet att komma med synpunkter. Fördjupad information om vattenskyddsområdet finns i filerna nedan.

Vattenskyddsområden i Bräcke kommun

I Bräcke kommun finns följande vattenskyddsområden. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du vill ta del av skyddsföreskrifterna för respektive vattenskyddsområde.

  • Revsund
  • Pilgrimstad
  • Sörbygden
  • Kälarne
  • Bräcke
  • Gällö
  • Nyhem
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sidan publicerad 2023-04-26 av Stina Hylén