Dela sidan på sociala medier

Egenkontroll

Egenkontroll enligt miljöbalken

Om du har en verksamhet som kan medföra att  människors hälsa eller miljön påverkas negativt, måste du utföra något som heter egenkontroll. Det betyder bland annat att du måste känna till vilka krav lagar och andra regler ställer på din verksamhet. Du måste också ha rutiner för att kontrollera att till exempel din utrustning fungerar som den ska.
Du måste kontrollera att du följer de bestämmelser som finns om hantering av kemikalier och avfall med mera och att din utrustning fungerar så att den inte är störande för människors hälsa eller miljön.
Utgå från din egen verksamhet och se över vilka rutiner du behöver ha för att minska risken för utsläpp från din verksamhet.
Det kan gälla rutiner för underhåll, hantering av kemikalier, förvaring och transport av avfall. Skriv ner rutinerna och bestäm hur ofta kontrollerna behöver ske. För saker som ska kontrolleras med jämna intervall underlättar det om du fyller i uppgifterna i ett journalblad.

Vem omfattas av krav på egenkontroll?

Enligt miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön ha egenkontroll.

Omfattning och anpassning av egenkontrollen

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En omfattande verksamhet med en stor risk för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än om den är enkel eller innebär en liten risk för miljön. Särskilda undersökningar eller provtagningar kan vara en del av egenkontrollen. Du kan behöva anlita ett annat företag som har särskilda kunskaper för själva provtagningen.

Egenkontroll för tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter

Denna innehåller bestämmelser om:

  • Ansvarsfördelning inom företaget för miljöfrågorna
  • Rutiner för att undersöka utrustning för drift och kontroll
  • Rutiner för att bedöma riskerna med verksamheten
  • Skyldigheten att till tillsynsmyndigheten rapportera driftstörningar som kan påverka människors hälsa eller miljön
  • Krav på att upprätta en kemikalieförteckning
Sidan publicerad 2015-12-08 av System