Dela sidan på sociala medier

Köldmedier

Regler för drift och skötsel

Bedriver du en yrkesmässig verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Du kanske har restaurang, affär, blomsteraffär eller förvaltar fastigheter. Då är det viktigt att du känner till och följer de regler som gäller för installation och skötsel av anläggningar som innehåller köldmedier.
Det är du som använder utrustningen som är ansvarig för att reglerna följs. I lagen kallas du för operatör. Varje kyl, frys, luftkonditionering och värmepump du har kallas för en utrustning. Alla utrustningar du ansvarar för på en fastighet eller flera angränsande fastigheter kallas för en anläggning.

Kontroll och rapportering

Från och med 2015 ska mängden anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) i stället för i kilo köldmedier. Läckagekontrollerna för varje aggregat  ska följa den nya EU-förordningen, EU nr 517/2014. Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla:

Mängd CO2-ekvivalenter


Kontrollintervall5 ton CO2e eller merMinst var tolfte månad


50 ton CO2e eller mer


Minst var sjätte månad


500 ton CO2e eller mer


Minst var tredje månad   


Om du har en anläggning med en total köldmediemängd (HFC) på 14 ton CO2e eller mer ska resultatet från läckagekontrollen årligen rapporteras in till bygg och miljöförvaltningen.

Rapporten ska vara inlämnad senast den 31 mars varje år och avse det som hänt 1 januari till 31 december året före. Rapporten ska redovisa alla åtgärder som utförts på kylsystemet, exempelvis installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier.

Vem är ansvarig?

Verksamhetsutövaren (operatören) är ansvarig för att reglerna följs.

Avgifter

För bygg- och miljöavdelningens handläggning av kontrollrapporter får verksamheten betala en avgift som beslutas av kommunfullmäktige, Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Krav på certifiering

Ingrepp i ett köldmediesystem får endast utföras av företag  och personer som är certifierade för detta arbete. Det gäller även för mobila anläggningar, till exempel fordon. I Sverige är det InstallationsCertifiering i Stockholm AB (INCERT) som certifierar företag och personer. Se länk nedan.

Klimatanläggningar/AC i bilar och fordon

Om du har en äldre bil kan klimatanläggningen innehålla miljöskadliga köldmedier. Köldmediet kan bytas ut succesivt vid service. Nya bilar fylls med miljöanpassade köldmedier osm inte påverkar ozonskiktet.

Att tänka på:

Klimatanläggningen bör sättas igång minst ett par gånger per månad - även under perioder när den inte används. På så sätt smörjs systemet så att det håller tätt längre. Om anläggningen krånglar eller effekten försämrats, kontakta omgående en certifierad bilverkstad. Om du kan upptäcke skada eller oljeläckage på någon del av klimatanläggningen, eller hör missljud, kontakta en certifierad bilverkstad.

OBS! Du får inte själv arbeta med bilens klimatanläggning. Det får endast göras av certifierat företag.

Varje utrustning ska ha en märkning

Varje utrustning som du ansvarar för ska ha en märkning där det framgår köldmedietyp och köldmediemängd. Det måste finnas drift- och skötselinstruktioner på svenska för varje utrustning och du är skyldig att föra register för varje utrustning. I registret ska framgå att köldmedium tappats av eller fyllts på, när läcksökning genomförts och vem som gjort detta.

Miljösanktionsavgift

Många ovanstående krav kan leda till miljösanktionsavgift. Det innebär att om du missar att göra något som du är skyldig att göra kan du bli tvungen att betala en straffavgift enligt förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgift.

Lagstiftning

Förordningen (2016:1128) om fluorerande växthusgaser.

Europaparlementets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

Sidan publicerad 2015-12-08 av System