Dela sidan på sociala medier

Serveringstillstånd

För att servera och sälja alkohol behöver du ett serveringstillstånd. Ett serveringstillstånd kan vara permanent, till ett enstaka tillfälle för allmänheten eller ett slutet sällskap. Mer information om de olika typerna av serveringstillstånd finns i "Bräcke kommuns alkoholpolitiska riktlinjer" längst ned på sidan.

Allmänna grundsatser för serveringspolitiken är att ordning och nykterhet skall råda vid serveringen. Vidare anges att det är samhället och inte marknaden som skall avgöra behovet av alkoholservering. Kommunstyrelsen - socialutskottet ansvarar för tillståndsgivning, tillsyn och sanktionsärenden för serveringstillstånd enligt Alkohollagen SFS 2010:1622.

När behövs ett serveringstillstånd

Servering av spritdrycker, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck får ske endast om tillstånd har meddelats står det i alkohollagen (Al 2010:1622) 8 kap 1 §. Med detta menas varje form av alkoholservering mot ersättning. Som ersättning räknas också de fall då alkoholdryck ingår i annan avgift t.ex entré- eller konferensavgift.
Serveringstillstånd för slutna sällskap behövs om spritdrycker, vin och starköl (över 3,5 %) skall serveras mot ersättning som är högre än självkostnadspriset för varan. Att bjuda på eller sälja för självkostnadspris till slutet sällskap vid enstaka tillfälle kräver därför inget serveringstillstånd. Serveringen får dock inte ske i lokaler som det bedrivs yrkesmässig försäljning av varor, tjänster eller varuuthyrning.

Så handlägger vi din ansökan

Tänk på att ansöka i tid. För nyansökningar krävs ett relativt omfattande remissförfarande. Den totala handläggningstiden är normalt 4 månader.

För tillfälliga tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten beräknas handläggningstiden till 4 månader.

Tillfälliga tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutna sällskap är den vanligaste typen av ansökningar om serveringstillstånd. Handläggningstiden beräknas till 3 veckor.

Under vissa delar av året kan handläggningstiden bli längre på grund av ökat antal ansökningar samt lägre bemanning hos flera instanser.

Kom ihåg att du som sökande ansvarar för att lämna in samtliga handlingar som behövs för din ansökan. Vi börjar behandla ansökan först när vi fått in samtliga handlingar, och när du betala ansökningsavgiften. Uppgifter om vilka handlingar som behövs finns i respektive blankett för det tillstånd du ansöker om. Handläggningstiden som anges ovan gäller från det att vi fått in samtliga begärda handlingar och ansökan därmed är komplett.

Behövs inga ytterligare uppgifter så skickar handläggaren ansökan på remiss till olika instanser beroende på vilken sorts ansökan det gäller. Därefter utreder handläggaren ansökan med utgångspunkt i remiss-svaren och alkohollagen.

Det alkoholhandläggaren i huvudsak tittar på är följande delar:

  • Sökandens lämplighet (enligt alkohollagen 8 kap 12 §)
  • Serveringsställets lämplighet som serveringslokal (enligt alkohollagen 8 kap 14 §) samt lämplighet från brandsäkerhetssynpunkt (enligt alkohollagen 8 kap 16 §). Information om vad som ska ingå i i beskrivningen av brandskyddet och skalenlig ritning hittar du hos Räddningstjänsten Jämtland. Länk finns i rutan med relaterad information.
  • Risken för alkoholpolitiska olägenheter (enligt alkohollagen 8 kap 17 §)

Handläggaren fattar beslut om att bevilja eller avslå ansökan när det gäller tillfälligt serveringstillstånd. För stadigvarande serveringstillstånd är det Kommunstyrelsen som tar beslutet.

Efter att ett tillstånd medgivits kan kommunen, polismyndigheten, Skatteverket eller Räddningstjänsten göra tillsyn över serveringen. Om tillsynsman begär det skall tillståndshavaren/serveringsansvarige lämna tillträde till lokalen.

Ett serveringstillstånd kan återkallas

  • om tillståndshavaren inte följer alkohollagens bestämmelser
  • om förutsättningarna för tillståndet inte längre gäller – t.ex att restaurangköket inte längre är godkänt för allsidig matlagning.

Anmälningsplikt vid förändringar

Anmälan skall göras om verksamheten läggs ned eller om avbrott görs i den. Anmälan skall också göras i fall verksamhetens omfattning förändras eller om det i övrigt sker någon förändring i verksamheten som är av betydelse för tillsynen. Även betydande förändringar av ägarförhållanden skall anmälas.

Avgifter för ansökan om serveringstillstånd

Vi tar ut en avgift för att behandla din ansökan, detta med stöd av alkohollagen. Avgiften återbetalas inte vid avslag. Avgiften för ett tillstånd ska betalas in till Bräcke kommun på Bankgironummer 109-2394, samtidigt som ansökan lämnas in. Detsamma gäller om du ska betala avgiften för kunskapsprov.

Våra taxor för prövning och tillsyn finner du nedan under relaterad information

Sidan publicerad 2022-11-03 av Kajsa Tingsborg