Dela sidan på sociala medier

Upphandling

Bräcke samverkar med övriga kommuner i länet, Jamtli och Räddningstjänstförbundet med flera i en gemensam upphandlingsnämnd.

Tillsammans har vi ett upphandlingskontor i Östersund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som genomför ramavtalsupphandlingar och även hjälper till med kommunspecifika upphandlingar som vi genomför själva.

Pågående upphandlingar

Här finns pågående upphandlingar i Bräcke kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Upphandlingarna genomförs dels i egen regi men också på uppdrag till Upphandlingskontoret på Östersunds kommun.

Upphandlingar som görs av Bräcke kommun är märkta med Bräcke kommun, BRÄCKE.

Upphandlingar som görs av Upphandlingskontoret på Östersunds kommun är märkta med Östersunds kommun, ÖSTERSUND eller Upphandlingskontoret, Östersund. Det står då angivet under upphandlingens rubrik om den enskilda upphandlingen inkluderar Bräcke kommun.

Lämna anbud

Kommunernas upphandlingar annonseras oftast i Mercell TendSign (undantag gäller t.ex. för direktupphandlingar).

Om du vill lämna anbud i elektroniska upphandlingar anmäler du dig på www.tendsign.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka på ”Skapa konto” och registrera dig. Välj TendSign Light om du vill ha gratis konto. Leta upp den upphandling du är intresserad av och klicka på den för att få upp annonsen och möjlighet att ta del av upphandlingsdokumentet.

Leverantörer som inte klarar alla krav

Företag kan åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla krav i upphandlingar som avser ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet.

Läs mer om att åberopa andra företags kapacitet på Upphandlingsmyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lär dig mer om upphandling

 Ibland är Bräcke kommun med och arrangerar informationsträffar om upphandling där du som företagare är välkommen att vara med. Vill du vara med nästa gång är ett tips att prenumerera på vårt nyhetsbrev riktad mot företagare.

Upphandlingskontoret i Östersund anordnar anbudsskolor där företag får en genomgång av hur anbudsprocessen går till och hur de praktiskt gör för att lämna ett anbud. Mer info om det här annonseras i Upphandlingskontorets nyhetsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I nyhetsbreven hittar du också bland annat information om aktuella upphandlingar.

Har du frågor om upphandlingar kan du kontakta Linda Olofsson, Bräcke kommuns handläggare för upphandling och inköp, se kontaktuppgifter i rutan längst ned på sidan.

Några vanliga frågor och svar om upphandling finns längre ned på sidan.

Lagen om offentlig upphandling styr

Kommunens upphandlingar genomförs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU). Förutom lagstiftningen tillämpar kommunen en upphandlingspolicy med tillämpningsföreskrifter och en direktupphandlingspolicy.

Direktupphandlingsgränsen för LOU, Lagen om offentlig upphandling, går vid 28 procent av tröskelvärdet, vilket är 700 000 kronor år 2024.

När du tecknat ett avtal med kommunen

Samverkan

I uppdragsstarten om det behövs:

  • Bestäm hur samverkan ska ske mellan dig som leverantör och kommunen för att säkerställa en bra samverkan redan från start.
  • Upprätta en uppföljningsplan.
  • Bestäm hur och när avstämningsmöten ska ske.
  • Bestäm hur begärd statistik ska utbytas.
  • Ordna med försäkringshandlingar och andra intyg.
  • Utbyt kontaktuppgifter för olika funktioner. Det kan även vara bra att ha en kontaktperson för avtalet.

Fakturering till Bräcke kommun

Enligt ett EU-direktiv som blir lag från och med 1 april 2019 ska alla leverantörer till offentlig sektor skicka e-faktura. En e-faktura är en faktura som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla den automatiskt och elektroniskt. En pdf-faktura är inte en e-faktura.

På fakturan ska du ange en referens så att den hamnar hos rätt person i kommunen. Be din kontaktperson om ett referensnummer.

Skicka e-fakturor till Bräcke kommun

Bräcke kommun kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. I så fall behöver ni ansluta er via ett företag som stödjer er e-fakturering via nätverket PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via nätverket PEPPOL. Bräcke kommuns PEPPOL-ID är 0007:2120002460.

Ett annat alternativ är att använda Bräcke kommuns VAN-tjänst. Bräcke kommun tar emot e-faktura i SVE-fakturaformat 1.0. Bräcke kommuns distributionstjänst är: Swedbank: SWEDSESS och parts-id/e-fakturaadress: 2120002460. Vill ni påbörja en uppsättning för att använda detta alternativ kan ni anmäla det till er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem. Leverantören behöver dock vara ansluten till en fakturaväxel, så kallad VAN-tjänst, som samarbetar med Swedbank. Swedbank har samtrafikavtal med de flesta större aktörer.

Dessutom har de flesta banker lösningar för leverantörer som bara skickar ett mindre antal fakturor per år till kommunen.

Om din leverantör behöver mer info om den nya lagen, be dem kontakta oss på: iof@bracke.se

Frågor och svar om upphandling

  • Vad innebär lagen om offentlig upphandling inom offentlig verksamhet?

Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett skriftligt kontrakt för varor, tjänster eller byggentreprenader. LOU är till för att främja den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU. Upphandlingar ska präglas av affärsmässighet, öppenhet, konkurrens och objektivitet utifrån upphandlingsprinciperna. LOU innehåller regler kring hur upphandlingar får genomföras. LOU sätter en garantinivå på att kommunens affärer sköts med god affärsetik och inom ramen för gällande lagar och regler.

  • Måste en kommun välja det billigaste vid en upphandling? (Om inte: vad kan istället vara avgörande?)

I upphandlingsdokumentet anger den upphandlande myndigheten hur den kommer att utvärdera anbuden. Det går att utvärdera bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Det resulterar i ett utvärderingspris som används som ett jämförelsepris mellan anbudslämnarna och då tilldelas den leverantör kontrakt som har lägst utvärderingspris. Att utvärdera på enbart pris behöver inte betyda att man får dålig kvalitet, det går att ställa kvalitetskrav som ska-krav. Det viktiga är att syftet är att anskaffa varor och tjänster med rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad.

  • Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel, till exempel. Det är ju bättre för den lokala utvecklingen.

Vilka upphandlingsregler kommunen har att förhålla sig till beror på upphandlingens ekonomiska värde under en tänkt avtalstid. Ska kommunen förhålla sig till LOU så får t.ex. inte den upphandlande myndigheten ge ett lokalt företag företräde. Direktupphandlar kommunen en vara eller tjänst gäller inga särskilda krav på anbud. Kommunen har däremot policys för direktupphandling, kost och livsmedel och dessa fungerar som ett underlag i utarbetande av kvalitetskriterier i upphandlingar. Kvalitetskriterier utarbetas bland annat utifrån kommunens möjlighet att kunna bearbeta råvaror, vilken hygien vi kräver i köken, vilken kvalitet vi kräver på livsmedel, hur vi vill arbeta med klimatet med mera. Om kommunen tar reda på hur verkligheten ser ut hos de lokala leverantörerna och om de lokala leverantörerna förstår vår verklighet går det att arbeta med förfrågningsunderlaget så att det passar förutsättningarna även för de lokala leverantörerna.

  • Hur kan företag som vill lämna anbud få hjälp om de tycker att det är krångligt med upphandlingar?

För företagare, politiker och tjänstemän brukar näringslivs- och utvecklingsenheten tillsammans med Upphandlingskontoret i Östersund årligen ha utbildning i upphandling. Företagare kan även direkt kontakta Upphandlingskontoret för att få hjälp. Bräcke kommun har även en upphandlingshandläggare som kan hjälpa till: linda.olofsson@bracke.se

Upphandlingshandläggarens arbetsuppgifter är bland annat att ge stöd till verksamheterna när det gäller upphandlingsfrågor, att arbeta med avtalsdatabasen och att ge internutbildning i upphandlingsfrågor. Handläggaren är även kontaktperson mot det gemensamma upphandlingskontoret som styrs politiskt av en gemensam nämnd för upphandlingssamverkan som kommunen är med i.

Sidan publicerad 2024-07-09 av Linda Olofsson