Dela sidan på sociala medier

Fem frågor till Linda Olofsson

Linda är Bräcke kommuns handläggare för upphandling och inköp. Här svarar hon på några frågor om upphandling.

Linda Olofsson
  • Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel?

– Vilka upphandlingsregler kommunen har att förhålla sig till beror på upphandlingens ekonomiska värde under en tänkt avtalstid. Ska kommunen förhålla sig till LOU så får t.ex. inte den upphandlande myndigheten ge ett lokalt företag företräde. Direktupphandlar kommunen en vara eller tjänst gäller inga särskilda krav på anbud. Kommunen har däremot policys för direktupphandling, kost och livsmedel och dessa fungerar som ett underlag i utarbetande av kvalitetskriterier i upphandlingar. Kvalitetskriterier utarbetas bland annat utifrån kommunens möjlighet att kunna bearbeta råvaror, vilken hygien vi kräver i köken, vilken kvalitet vi kräver på livsmedel, hur vi vill arbeta med klimatet med mera. Jag tycker det är viktigt att ta reda på hur verkligheten ser ut hos de lokala leverantörerna och att de förstår vår. Då kan man arbeta med förfrågningsunderlaget så att det passar förutsättningarna även för de lokala leverantörerna.

  • Vad innebär lagen om offentlig upphandling inom offentlig verksamhet?

– Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett skriftligt kontrakt för varor, tjänster eller byggentreprenader. LOU är till för att främja den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU. Upphandlingar ska präglas av affärsmässighet, öppenhet, konkurrens och objektivitet utifrån upphandlingsprinciperna. LOU innehåller regler kring hur upphandlingar får genomföras. Jag tycker att LOU sätter en garantinivå på att kommunens affärer sköts med god affärsetik och inom ramen för gällande lagar och regler.

  • Måste en kommun välja det billigaste vid en upphandling? (Om inte: vad kan istället vara avgörande?)

– I upphandlingsdokumentet anger den upphandlande myndigheten hur den kommer att utvärdera anbuden. Det går att utvärdera bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Det resulterar i ett utvärderingspris som används som ett jämförelsepris mellan anbudslämnarna och då tilldelas den leverantör kontrakt som har lägst utvärderingspris. Att utvärdera på enbart pris behöver inte betyda att man får dålig kvalitét utan det går det att ställa kvalitetskrav som ska-krav. Jag tycker att det är det viktigaste att ha som syfte att anskaffa varor och tjänster med rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad.

  • Hur kan företag som vill lämna anbud få hjälp om de tycker att det är krångligt med upphandlingar?

– För företagare, politiker och tjänstemän brukar Tillväxtavdelningen tillsammans med Upphandlingskontoret i Östersund årligen ha utbildning i upphandling. Företagare kan även direkt kontakta Upphandlingskontoret för att få hjälp. Jag finns också tillhands. Om någon vill komma i kontakt med mig angående sina funderingar kan de mejla mig: linda.olofsson@bracke.se

  • Vad är din roll som handläggare för upphandling och inköp på Bräcke kommun?

– I mina arbetsuppgifter ingår bland annat att ge stöd till verksamheterna när det gäller upphandlingsfrågor, att arbeta med avtalsdatabasen, att ge internutbildning i upphandlingsfrågor. Jag är även kontaktperson mot det gemensamma upphandlingskontoret som styrs politiskt av en gemensam nämnd för upphandlingssamverkan som kommunen är med i.

Sidan publicerad 2020-05-28 av Stina Hylén