Dela sidan på sociala medier

Företagsstöd, rådgivning och finasiering

Står ni inför funderingar av att starta företag, utveckling av befintligt företag eller en investering? Här nedan listar vi de olika företagsstöd som kan vara till nytta för ditt företag. Hör gärna av er till oss på näringslivs- och utvecklingsenheten så kan vi berätta mer utifrån ert behov. Se kontaktuppgifter i rutan längst ner på sidan.

Nyföretagarcentrum Jämtland

För er som fundera på att starta eller nyligen startat företag så erbjuder Nyföretagarcentrum Jämtland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kostnadsfri rådgivning och starta eget-träffar. Se kalendariet på nyforetagarcentrum.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En översikt av de vanligaste stöden

Regionalpolitiska företagsstöd
Regionalt bidrag till företagsutveckling och regionalt investeringsstöd kan sökas till olika typer av investeringar som maskiner, byggnader, utrustning, produktutveckling, utbildning och informationskampanjer. Möjligheten till stöd avgörs bland annat av verksamhetens inriktning. Läs mer på Region Jämtland Härjedalens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd till kommersiell service
I serviceglesa områden kan stöd lämnas till företag som tillhandahåller ett utbud av nödvändig basservice, dvs. i första hand livs och drivmedel. Beslut fattas av Region Jämtland Härjedalen. Läs mer under Komersiell service Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hos Region Jämtland Härjedalen".

Landsbygdsprogrammet
Det finns särskilda stöd till företag verksamma inom den gröna näringen men även till företag i andra branscher. Läs mer under projekt och företagsstöd inom Landsbygdsprogrammet. Beslut om stöd fattas av Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Transportbidrag
Ett regionalpolitiskt stöd som ska ge viss kompensation för de extra kostnader som näringslivet i de fyra nordligaste länen har på grund av långa avstånd till marknaden. Stödet ska också stimulera till höjd förädlingsgrad i området. Beslut om stöd fattas av Tillväxtverket. Läs mer om transportbidrag på Tillväxtverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Almi Företagspartner AB
Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser. Läs mer på Almis hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Timbanken
Timbanken är ett affärsutvecklingsstöd för dig som vill utveckla ditt företag. Genom timbanken kan du som företagare i Region Jämtland Härjedalen få upp till fem timmars kostnadsfri rådgivning. Läs mer om Timbanken, www.timbanken.se/jh Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Peak Region AB
Peak Region Science Park arbetar med att stötta innovation. Vi vet att det finns idéer i vårt län som kan påverka Sverige och världen. Dessa idéer vill vi ge de bästa förutsättningarna för. Peak Region AB finns för dig och din idé! Läs mer på peakregionsciencepark.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Finansiering och kreditgarantier

Det är viktigt att hitta rätt finansiering för att företaget ska kunna utvecklas och det finns många olika finansieringsformer förutom de traditionella via bank. Här nedan finns några av dem.

Garantia
Garantia blir ett stöd i samband med finansiering av företags kapitalbehov som företagslån, checkkredit, förvärvskredit, avbetalningsköp eller leasing. De hjälper företagaren att bli en starkare part i kontakten med banken och andra långivare när denne behöver förstärka sin personliga borgen och minska sitt personliga risktagande.

Garantia Borgen
Borgen är anpassad till företagaren som behöver en större borgen och kan maximalt uppgå till 60% av den bedömda säkerhetsbristen (blancon). Borgen kan dock maximalt erhållas med 600 000 SEK. Borgensavgiften är fn 4% på utestående borgensbelopp. Borgen är en medlemsförmån i Garantia.

Garantia Mikroborgen
Mikroborgen är anpassad till företagaren som behöver en mindre borgen och kan lämnas med maximalt 100% av bakomliggande lån som får uppgå till maximalt 25 000 EUR. Tack vare vår återförsäkring hos Europeiska Investeringsfonden kan vi hålla en extra förmånlig avgift. Kan sökas av både nystartade och äldre företag med färre än 10 anställda och med högst 20 miljoner SEK i årsomsättning. Borgensavgiften är fn 2,5% på utestående borgensbelopp. Mikroborgen är en medlemsförmån i Garantia. Läs mer på Garantias hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riskkapital och villkorslån

Regionalpolitiska stöd hos Region JH

Regionalpolitiska stöd som hanteras av Region Jämtland Härjedalen.

Mikrobidrag
Bidraget ges i första hand till nystartade företag. Du ses som nystartad upp till fem år. Du kan få högst 50 procent i bidrag till investeringar där utgifterna är högst 60 000 kronor. Deltidsverksamhet kan vara ok men verksamheten ska vara den huvudsakliga och ej hobby. 

Mässkostnader
Avser ett första mässdeltagande. Stödet är max 50 procent av stödberättigande kostnader.

Konsultcheck
Bidrag i form av konsultcheck kan komma ifråga vid köp av "i tid och rum" avgränsade externa konsulttjänster för att utveckla ett företag. Stödet kan sökas av privatägda små och medelstora företag i hela länet som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Även företag som gemensamt genomför samverkansprojekt som driver verksamhet på marknadsmässiga villkor kan söka bidraget, vilket är avsett att täcka en viss del av investeringskostnaderna. Företag vars produktion av varor och tjänster exporteras ut ur länet prioriteras.

Regionalt bidrag till företagsutveckling
Stödet kan sökas av privatägda små och medelstora företag i hela länet som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Även företag som gemensamt genomför samverkansprojekt som driver verksamhet på marknadsmässiga villkor kan söka bidraget, vilket är avsett att täcka en viss del av investeringskostnaderna. Företag vars produktion av varor och tjänster exporteras ut ur länet prioriteras.

Regionalt investeringsbidrag
Ska du starta ett nytt företag eller behöver ditt företag investera? Då kanske regionalt investeringsstöd kan delfinansiera era investeringar eller lönekostnader. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader, maskiner, lönekostnader till följd av en investering, utbildning och konsulttjänster.

Sådd- och innovationsfinansiering

Har du ett företag och sitter med en nyskapande teknikutveckling såsom en uppfinning, unik produktutveckling eller innovation som kan kommersialiseras kan du söka innovationsbidrag eller innovationslån till utvecklingen av detta. 

Det är viktigt för Sverige att förnyelsen ständigt pågår och att goda idéer kan utvecklas till goda affärer. I tidiga skeden kan det, speciellt i små eller nystartade företag, vara svårt att hitta riskvilligt kapital. Såddfinansiering kan ges till företag för att finansiera utveckling av idéer som bedöms ha goda chanser att bli kommersiellt betydelsefulla och kunna ge tillväxt.

Region Jämtland Härjedalens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om företagsstöd.

Projekt- och företagsstöd inom landsbygdsprogrammet

Vill du starta eller investera i ett företag på landsbygden? Vill du tillsammans med andra utveckla bygden där du bor? Då kan du söka företagsstöd eller projektstöd.

Länsstyrelsen kan ge ekonomiskt stöd till projekt och företagsinveteringar som gynnar den regionala tillväxten och, landsbygdens utvecklingen, miljö, natur- och kulturmiljöer.

Syftet med projekt- och företagsstöden är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av landet, samtidigt som hänsyn tas till natur och kulturmiljöer.

Här kan du läsa mer om vilka möjligheter det finns och hur du ansöker: www.lansstyrelsen.se/jamtland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga företagsstöd hos Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen ansvarar även för andra stöd till företagare.

Kommersiell service i glesbygd
Du som tillhandahåller en livsmedelsservice (nödvändigt utbud av basservice) via exempelvis en dagligvarubutik eller en bensinstation i glesbygd eller landsbygd kan få stöd till kommersiell service. Stöd till kommersiell service används för att trygga tillgången på dagligvaror och drivmedel i serviceglesa områden i länet.

Vilka stödformer finns till kommersiell service?

Investeringsbidrag 
Stöd kan erhållas i samband med investeringar i byggnader, större reparationer av lokaler som behövs för verksamheten, inventarier, inredning eller liknande som behövs för verksamheten. Du kan, i normalfallet, få bidrag med högst 50% av de utgifter som godkänns i din ansökan.

Investeringslån
Avser i huvudsak lån till övertag av rörliga omsättningstillgångar såsom varulager där annan finansiering inte går att erhålla.

Servicebidrag 
Bidrag lämnas endast om det finns särskilda skäl och andra åtgärder har prövats. Bidraget lämnas endast i samband med tillfälliga lönsamhetsproblem som kan bedömas vara övergående. Bidrag lämnas med högst 250 000 kr per år till samma mottagare. Om det av servicestrategiska skäl bedöms som betydelsefullt kan bidraget utsträckas till 300 000 kr per år.

Hemsändningsbidrag 
Bidraget riktar sig mot kommuner som helt eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror till hushåll. Ersättningen kan också gälla inköpsresor. Det är kommunen som avgör om och hur hemsändning eller inköpsresor ska subventioneras.

Sidan publicerad 2024-04-03 av Helen Boström