Dela sidan på sociala medier

Överklaga beslut

Du kan överklaga kommunala beslut om du tycker att de är felaktiga. Här följer allmän infor­mation om hur du över­klagar kommunala beslut genom laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Reglerna för laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen. Laglighetsprövning innebär, som namnet antyder, att beslutets laglighet prövas. Prövningen görs av Förvaltningsrätten i Härnösand.

Vem kan överklaga?

Alla kommunmedlemmar i Bräcke kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövade. Även gemen­samma nämnders beslut får över­klagas av varje medlem i de samverkande kommun­erna.

Hur överklagas ett kommunalt beslut?

Ett överklagande ska vara skriftligt.

Överklagandet av ett beslut måste vara förvaltningsrätten i Härnösand tillhanda senast tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs på kommunens officiella anslagstavla.

Vad ska ett över­klagande innehålla?

Överklagandet ska ange vilket beslut som överklagas och skälet till varför den klagande anser att beslutet är felaktigt.

Vart ska överklagandet skickas?

Överklagandet ska skickas till förvalt­nings­rätten i Härnösand.

Förvaltningsrätten i Härnösand
Box 314
871 27 Härnösand

Ytterligare information

Bestämmelser om laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen (2017:725) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förvaltningsbesvär

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen, som vanligtvis är länsstyrelsen eller förvaltningsrätten, prövar både beslutets laglighet och lämplighet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Vem kan överklaga?

Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär. Kommunen är skyldig att tillsammans med själva beslutet också skicka upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot.

Hur överklagar man?

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas (adresseras) till den överprövande instansen men lämnas eller skickas till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Den klagande måste tydligt ange vilket beslut som överklagan gäller samt skälet till varför den klagande anser att det är felaktigt.

Överklagandet ska ha kommit till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick del av det. Om det har kommit in i rätt tid, skickar kommunen det till den överprövande instansen. Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent, beslutar kommunen att avvisa det. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Ytterligare information

Bestämmelser om överklagande enligt förvaltningslagen finns i förvaltningslagen (2017:900) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Sidan publicerad 2023-10-24 av Malin Johansson