KS 23 nov: Politikerna tar ställning till satsning på ny skola (2022-11-22)

Publicerad 22 november 2022

På onsdagens kommunstyrelsemöte ska ledamöterna bland annat besluta om åtgärderna som kommundelegationen beviljat pengar till ska genomföras. Det handlar om byggnation av ny skola i Gällö och rivning av ett antal fastigheter som inte används eller är för slitna för att rusta upp. Innan planerna kan gå vidare ska de också beslutas om i kommunfullmäktige i december.

Se alla ärenden i kallelsen

Kommunstyrelsen sammanträder den 23 november kl 8 i nämndrummet, förvaltningshuset Bräcke. Sammanträdet är öppet från ärende 3, kl 13.30. Förutom ärendet om ny skola ska det bland annat beslutas om Bräcke kommuns VA och renhållningsverksamhet ska ingå i ett bolag tillsammans med Härjedalens och Bergs kommun, viket du kan läsa om i en tidigare nyhet här på bracke.se. Samtliga ärenden hittar du i kallelsen på vår officiella anslagstavla.

Bidraget från kommundelegationen

I slutet av september kom beskedet att Bräcke kommun beviljats 100 miljoner i statligt bidrag för att genomföra åtgärder som minskar kommunens driftskostnader. Statsbidraget avser delfinansiering för byggnationen av en ny F-9 skola inklusive fritidshem i Gällö, rivning av två hyresfastigheter, rivning av tomma verksamhetslokaler samt energieffektiviseringsåtgärder i simbassäng Gällö och fönsterbyten på förvaltningshuset. Pengarna är en delfinansiering och kommunen måste även låna pengar

Kravet för att få bidraget är att åtgärderna ska vara genomförda senast den 31 december 2024. Delegationen har förtydligat att den nya skolan inte behöver vara helt klar innan den 31 december, men det ska vara tydligt att projektet är påbörjat och det ska finnas en utförlig prognos över den totala investeringsutgiften och en realistisk tidsplan.

Det här förväntas kommunstyrelsen ta ställning till på onsdag:

 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att projektera och bygga en ny F-9 skola inklusive fritidshem i Gällö. Byggprojektplanen ska vara upphandlad och färdigställd senast 2024-08-31 för att säkerställa att en slutredovisning kan lämnas in till delegationen för en ekonomi i balans 2024-10-31.
 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att riva de fastigheter på Gällö skola som ersätts av nybyggnationen.
 3. Kommunstyrelsen har rätt att uppta nya lån med högst 120 miljoner kronor för genomförande av nybyggnation och rivning av skolfastigheter.
 4. Kostnader för rivning av befintliga skolbyggnader, med bedömt 15 miljoner kronor, belastar resultatet det år rivningar är genomförda.
 5. Nedskrivningar med maximalt 7,5 miljoner kronor (punkt 2) belastar resultatet det år rivningen är slutförd.
 6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning av fastigheten Västanede 3:192, Kvarnvägen 7, i Kälarne.
 7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning av fastigheten Haren 3, Hantverksgatan 21, i Bräcke.
 8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning av gamla högstadiet i Bräcke.
 9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning av simhallen och lilla sporthallen i Bräcke.
 10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning av Norrlandsgatan 21 i Bräcke.
 11. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning av Olandohuset i Bräcke.
 12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning av Röda skolan i Kälarne.
 13. Nedskrivningar med maximalt 7,3 miljoner kronor (punkt 6-12) belastar resultatet det år rivningen är slutförd.
23 nov
Sidan publicerad 2023-03-01 av Stina Hylén