Förslag om minskade SÄBO-platser röstades igenom på KS

På förslag finns att minska antalet platser på särskilda boenden då kommunen de senaste åren haft många tomma rum. Förslaget är att stänga boendet Furugränd i Bräcke samt att ta bort några platser på Tallgläntan i Kälarne och en plats på Gimsätra i Bräcke. Totalt 15 platser föreslås stängas.

Ett enigt ekonomiutskott förordade på sitt möte 4 november förslaget om 15 stängda platser, liksom vård- och omsorgsutskottet gjorde den 2 november.

Uppdatering 24 november

Under kommunstyrelsens möte 24 november röstades förslaget om att stänga 15 platser på våra särskilda boenden igenom av en enig kommunstyrelse. Därmed är förslaget om 20 stängda platser avskrivet. Förslaget om att de stängda platserna ska utgöras av 10 platser på Furugränd (hela boendet), 4 på Tallgläntan och 1 plats på Gimsätra röstades igenom av alla partier utom V som reserverade sig mot beslutet.

Presentation av förslaget

I filmen nedan hör du Helena Stridh, avdelningschef för vård och omsorg, presentera förslaget inför att det lades fram för vård- och omsorgsutskottet 2 november.

För många platser i nuläget

Bräcke kommun har ett ansträngt ekonomiskt läge. Enbart vård- och omsorgsavdelningen behöver minska sina kostnader med 13-17 miljoner de närmaste åren. Till följd av det har vård- och omsorgsavdelningen fått ett uppdrag av politiken att komma med ett förslag om hur antalet platser på särskilda boenden kan minskas.

Den djupanalys som Sveriges kommuner och regioner, SKR, gjorde av kommunens ekonomi i våras visar också att just boendeplatser på särskilda boenden är något som skulle kunna minskas för att komma ner i kostnader. (Läs analysen på sidan "Djupanalys från SKR")

Bräcke kommun har under många år haft för många boendeplatser. Under de senaste fem åren har 18 platser stängt och trots det finns fortfarande ett snitt på 14 tomma rum per månad (16 tomma rum i snitt utslaget på helår).

Viktigt att ha i åtanke är att Bräcke kommun aldrig har fått betalningsansvar från sjukhuset och inte heller något vite från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som en kommun kan få om de inte kan verkställa ett biståndsbeslut inom 3 månader. Under 2021 har 19 brukare fått sina biståndsbeslut verkställda.

Uppdraget som vård- och omsorgsavdelningen fått är att se över hur 20 platser kan minskas, men utredningen har visat att det blir för många så därför har avdelningen även lagt ett alternativt förslag om att bara minska med 15 platser.

Ärendet ska slutligen avgöras i kommunfullmäktige 15 december.

Så ser förslaget ut till minskade boendeplatser

Eftersom vård- och omsorgsavdelningens uppdrag grundar sig i att minska kostnader bygger förslaget dels på att stänga hela boendet Furugränd, som består av 10 platser, varav 7 är belagda i dagsläget.

– Att driva små enheter är dyrt och det beror på flera saker: Det är svårt att vara effektiv med personalkostnader och det är svårt att bemanna till exempel nattetid. Det är också dyrt på grund av att administrativa kostnader fördelas på få platser, säger Helena Stridh, chef för vård- och omsorgsavdelningen i Bräcke kommun.

Avdelningen har börjat prata med personal, anhöriga och boende om hur processen med en nedläggning kan se ut om förslaget blir verklighet.

– En sån här process är alltid svår och människorna som hamnar i kläm blir lidande - boende, anhöriga och personal. Men vi har stängt 18 platser de senaste åren och har erfarenhet som vi kan dra nytta av, säger Helena Stridh.

De 7 personer som i dagsläget bor på Furugränd kommer att få välja vilket boende i kommunen de vill flytta till och det finns plats för samtliga på Gimsätra i Bräcke om de vill bo kvar i Bräcke.

Förutom nedläggning av Furugränd föreslås att stänga 9 alternativt 4 platser på Tallgläntan i Kälarne samt 1 plats på Gimsätra i Bräcke. Den enstaka platsen på Gimsätra beror på att det behövs plats för att skapa ett gemensamhetsutrymme där.

Går förslaget igenom innebär det också att kommunens korttidsplatser flyttar till Gimsätra, men växelvårdsplats kommer att finnas på varje ort (Bräcke, Gällö och Kälarne).

Går förslaget om 15 stängda platser igenom väntas inga uppsägningar av personal behövas.

Förslag om ökad personaltäthet och fler mötesplatser

Förutom att se över antalet boendeplatser har vård- och omsorgsavdelningen fått i uppdrag av politiken att skapa trygghetsboenden, fler mötesplatser och att förstärka kommunens kognitiva stödteam. Inom förslaget om minskning av boendeplatser ingår även detta, inklusive att öka bemanningen på alla vårdplatser.

– Mötesplatser föreslås upprättas i Gällö, Bräcke och Kälarne. Vi vill också inrätta en form av trygghetsboende där det finns aktiviteter och bemanning, och vi vill förstärka vårt kognitiva stödteam som jobbar för att stärka anhöriga och brukare och med att utbilda och stärka personalen, säger Helena Stridh.

En utförligare dragning kring förslaget kan du se i filmen högre upp på sidan. Förslaget i sin helhet kan du läsa genom att klicka upp fältet nedan.

Förslaget till fullmäktige 15 december

  1. Totalt 15 vårdplatser stängs, varav 10 på Furugränd, 4 på Tallgläntan och 1 på Gimsätra.
  2. Bemanningen ökar på alla vårdplatser till 0.63 medarbetare/brukare.
  3. Ett trygghetsboende skapas i kommunen enligt Socialstyrelsens riktlinjer. 0,35 årsarbetare tillsätts för att samordna och skapa aktiviteter i samverkan med andra aktörer.
  4. Mötesplatser för äldre inrättas i Gällö, Bräcke och Kälarne och 0,5 årsarbetare tillsätts för att samordna och skapa aktiviteter i samverkan med andra aktörer.
  5. Kommunens kognitiva stödteamet förstärks med 0,3 årsarbetare.

Utvecklingen av antalet boendeplatser i kommunen

  • Bräcke kommun har under många år haft för många särskilda boendeplatser, trots att det har stängts 18 platser sedan 2018.
  • Om man tittar på statistiken från 2016 när kommunen hade 111 särskilda boendeplatser fanns ett snitt på 5 tomma rum per månad.
  • 2018, när 8 platser på boendet Bergsvägen och 4 platser på boendet Tallgläntan stängdes, fanns det fortfarande i snitt 1 tomt rum per månad.
  • 2019 stängdes ytterligare 6 platser på boendet Tallgläntan. Då fanns det fortfarande i snitt 5 tomma rum per månad.
  • Snittet för tomma särskilda boendeplaster för år 2021 är 14 per månad (16 i snitt utslaget på helår).
Sidan publicerad 2021-11-26 av Stina Hylén