Förstudie om matavfallsinsamling pågår

Det kommer bli obligatoriskt för alla Sveriges kommuner att erbjuda matavfallsinsamling. En förstudie pågår för att bygga en rötgasanläggning på Gräfsåsen som kan ta emot matavfall från alla länets kommuner.

Bräcke kommun är med i förstudien, vars syfte är att utreda förutsättningarna för projektet.

Inriktningen för anläggningen är att den ska kunna ta emot biologiskt avfall, producera fordonsgas och KRAV-certifierat biogödsel som kan användas av länets lant- och skogsbrukare. Den planeras stå färdig hösten 2023.

Bakgrund

Den 28 juni 2018 beslutade regeringen om krav på kommuner att tillhandahålla insamlingssystem för matavfall från hushåll. Senast vid utgången av december 2020 ska hushållen erbjudas utsortering av matavfall och senast 31 decemeber 2023 ska biologiskt avfall separeras och materialåtervinnas vid källan eller insamlas separat.

Så påverkas Bräcke kommun

– Vi kommer troligtvis börja samla in matavfall hösten 2022, säger Christian Thorgerzon, Renhållningschef i Bräcke kommun.

Innan dess ska beslut fattas och upphandlingar göras. Saker som ska redas ut är bland annat vilka kärl och sopbilar som ska användas, hur det blir för fritidshus och vad som kommer gälla för hemkompostering.

– Det troliga är att hushållen erbjuds ett eget kärl för matavfall och att taxan justeras till följd av det. Hemkompostering kommer sannolikt vara möjligt efter ansökan till kommunen. Men allt sådant återkommer vi till längre fram när vi har utarbetat förslag, säger Christian Thorgerzon.

Ställ frågor under öppet hus 3 april

Teknik- och infrastrukturavdelningen kommer hålla öppet hus för allmänheten 3 april i Bräcke. Då kommer det vara möjligt att ställa frågor om allt som har med den tekniska verksamheten att göra, däribland kommande projekt såsom matavfallsinsamling. Mer info om dagen kommer längre fram.

Sidan publicerad 2020-04-28 av Stina Hylén