Fullmäktige 21 april

Kommunfullmäktige 21 april ägde rum digitalt och livesändes.

Ärenden

Här hittar du rubriker för varje ärende.

1. Meddelande om nya ledamöter och ersättare

2. Justering av protokoll, upprop och fastställande av dagordning

3. Informationsärenden: Revisorerna (10 min), kommundirektör Bengt Flykt (30 min)

4. Bokslut och årsredovisning 2020

5. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet

6. Kommunplan 2022-2024, budget 2022, investeringsplan 2022-2026 – planeringsförutsättningar

7. Årsredovisning och revisionsberättelse för MidSweden 365
AB 2020

8. Redovisning av kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt över
MidSweden 365 AB 2020

9. Borgensåtagande MidSweden 365 AB

10. Redovisning VA-verksamhet 2020

11. Sammanställning 2020 – Stiftelsen stipendiefonden

12. Sammanställning 2020 – Stiftelsen Bräcke skolors samfond

13. Uppföljning av intern kontroll december 2020

14. Förändring av antal särskilda boendeplatser

15. Ekonomisk brytpunkt för hemtjänsttimmar

16. Simhallar i Bräcke kommun – Stängning av simbassänger

17. Hemställan från Jämtlands Räddningstjänstförbund om hantering av särskilda medel för operativ ledning

18. Rötgasanläggning på Gräfsåsen

19. Ändring av avfallstaxa

20. Ändring av renhållningsordningens lokala föreskrifter
för avfallshantering

21. Höjd taxa för familjerådgivning

22. Försäljning av mark, del av Mälgåsen 2:35 (Orrnäset)

23. Svar på revisionsrapport ”Granskning av grundskolans måluppfyllelse”

24. Motion: Nyanställningar inom vården för att sänka sjukfrånvaro och
minska smittspridning vid pandemi

25. Medborgarförslag: Lovfritids

26. Medborgarförslag: Skötsel och underhåll Bräcke samhälle

27. Medborgarförslag: Tomgångskörning

28. Medborgarförslag: Grind vid Fjällgrimens gård vid entren

29. Medborgarförslag: Bygg ett tak mellan A-skolan och B-skolan

30. Medborgarförslag och motioner under beredning 2021

31. Redovisning av ej verkställda beslut för individ- och familjeomsorgen
enligt socialtjänstlagen för fjärde kvartalet 2020

32. Redovisning av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) för fjärde kvartalet 2020

33. Redovisning av ej verkställda beslut för äldre och funktionshindrade
enligt socialtjänstlagen (SoL) för fjärde kvartalet 2020

34. Valärenden

35. Anmälan av nya motioner

36. Interpellationer och frågor

37. Meddelanden och informationer

Sidan publicerad 2021-05-05 av Stina Hylén