Gatubelysning ses över

Under maj månad kommer Bräcke kommun i samråd med elbolag och sakkunniga att se över gatubelysningen i kommunen.

Enstaka ljuspunkter som inte är till allmänhetens bästa kommer att överlåtas eller nedmonteras. Det handlar exempelvis om belysning som står på privata uppfarter. Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas. Utöver denna punktinsats pågår det även ett långsiktigt arbete kring kommunal gatubelysning på statliga och enskilda vägar i kommunen.

Bakgrunden till översynen är att kommunen i nuläget ansvarar för många belysningspunkter i kommunen, även på vägar som inte är kommunala. Det kostar skattebetalarna mycket pengar och drar energi. Högre energipriser i kombination med att vi behöver spara på Sveriges el gör att det är dags för en ordentlig översyn av gatubelysningen, vilket kommer pågå under några år framöver.

Väghållaransvar i korthet

För allmänna vägar, vägar med blå ortskyltar, ansvarar staten genom Trafikverket. För enskilda vägar, vägar med gula ortsskyltar, ansvarar oftast byn/vägföreningen. För kommunala vägar, vägar med gatunamn, ansvarar kommunen.

I ansvaret för en väg ingår exempelvis snöröjning och belysning. Kommunen har i nuläget ansvar för belysning för fler vägar än de kommunala. Ambitionen framåt är att ansvaret för belysningen ska övergå till lysföreningar i byarna. Dessa har möjlighet att söka bidrag både från kommunen och i perioder från statliga myndigheter och EU-stöd för drift av belysningen. Kommunen har också som ambition att föra dialog med Trafikverket kring gatubelysning på viktiga stråk längs deras vägar.

Mer information om översynen av gatubelysning kommer framöver på kommunens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., sociala medier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och i Kommunbladet.

gatlyse

Regelverk för bidrag till lysföreningar

I kommunens miljö/energi strategi ser vi över det totala antalet gatlysstolpar, brinntider, fast boende och behov. I dagsläget bygger vi in styrning så att vi kan nattsläcka mellan 00.00-05.00.  Vi har även sommarsläckning mellan 15 maj tom 31 Juli.

Bidrag till lysföreningar ska grunda sig på att natt/sommarsläckning är infört. Bidragsdelen utgår för 2300 brinntimmarna/år, vill lysföreningen att det ska lysa fler timmar bekostar föreningen detta själv.

Kommunen kommer att hjälpa föreningarna med att byta ljuskällor/styrning i och med att det 2015 blev försäljningsstopp på hg-lampor. 

Kommunen betalar ut ersättning för befintlig belysning för allmänt ändamål, ej för belysning för infarter med enstaka fastigheter, eller belysning som anordnats utan samråd med kommunen.  Kommunen kommer att inventera och besikta samtliga ljuspunkter i kommunen.  Kommunen bekostar ej nybyggnad eller standardhöjning av belysningsanläggningar utanför tätorter. Med standardhöjning avses här förtätning av ljuspunkter, utbyte av stolpar och armaturer till högra standard.  

Ersättning

Ersättning utgår för motsvarande 2300 brinntimmar/år och armatur. Ersättning för löpande underhåll ska redovisas. Kommunen betalar ej drift- och underhåll för ljuspunkter som tillkommit utan kommunens medgivande. 

Ansökan

Ansökan om bidrag ska sökas årligen och lämnas in senast 31 mars.  Bidraget går inte att söka retroaktivt. Har inte ansökan inkommit senast 31 mars betalas normalt bidraget inte ut. Ansök via blanketten

Ansökan om kommunalt bidrag för gatlysföreningar Pdf, 119.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer om gatubelysning i kommunen

Bräcke kommun äger och ansvarar för ca 2800 belysningspunkter. Kommunen ansvarar i huvudsak för belysning längs kommunala vägar men ansvarar även för belysningen längs en del statliga och enskilda vägar. Dessutom ger kommunen stöd till ett tiotal lysföreningar runt om i kommunen.

Drift och underhåll är utlagd på entreprenad. Tändning och släckning av belysningen styrs huvudsakligen av solens ned- och uppgång. Utanför våra tätorter är det nattsläckt mellan kl. 00.00 och 05.00. Samtliga belysningsområden är sommarsläckta mellan 15 maj och 31 juli.

För att sänka energiförbrukningen är merparten av kommunens belysning bytt från kvicksilver till alternativa ljuskällor. När trasiga lampor byts ut görs det till energisnåla LED-lampor.

Många stolpar och armaturer på vägnät som inte är kommunala är gamla och behöver ses över och eventuellt bytas ut. Med start 2023 genomförs en större översyn kring gatubelysningen (se artikeln ovan).

Belysningspunkterna inspekteras tre gånger per år och trasiga lampor byts ut. Inspektionsrundor sker under mars, augusti och december.

Vill du anmäla fel på gatubelysningen kan du göra det via formuläret på sidan Vägbelysning.

Sidan publicerad 2023-05-08 av Linnea Ingelsson