Kommunfullmäktige 4 november

På onsdag kl 14 sammanträder kommunfullmäktige i Teatersalongen, Bräcke Folkets hus.

Ett sammandrag av några ärenden kan du läsa om nedan. En lista över samtliga ärenden hittar du i tillkännagivandet på vår officiella anslagstavla.

bild på datumet 4 november

Skattesats 2021

Under mötet ska skattesatsen för 2021 fastslås och förslaget från kommunstyrelsen är att skatten ska vara oförändrad (23,39 kr). Även om kommunens ekonomi är ansträngd bedöms alternativet, att höja skatten, innebära ännu större negativa konsekvenser som långsiktigt påverkar kommunens förmåga att bedriva en god kommunal service

Principer för fastighetsförsäljning

Mot bakgrund av att kommunen äger en del fastigheter finns ett förslag till principer för fastighetsförsäljning som politikerna ska ta ställning till. Dessa innebär i stora drag att Bräcke kommun ska sälja de fastigheter som inte behövs för kommunal verksamhet i ett långsiktigt perspektiv. Fastigheter som har en verksamhet knuten till sig ska i första hand erbjudas att köpas av verksamhetsutövaren till marknadspris. Fastigheter som inte har någon verksamhet i sig säljs på öppna marknaden genom budgivning.

När det gäller villatomter som ägs av kommunen kan de säljas med förbehållet att bostadsbyggande för permanentboende ska påbörjas på tomten inom två år. Övrig industrimark/mark säljs med förbehållet att bygget av verksamhetslokal ska påbörjas inom två år.

Medborgarförslag

Under mötet ska några medborgarförslag tas upp varav ett handlar om att det borde vara en skolgård bredvid Folkets Hus som ungdomarna på högstadiet kan vara på. I förslaget föreslås att man skulle kunna byta ut gungorna som står där idag mot basketkorgar, jämna ut backen och asfaltera samt måla upp linjer för bandy/fotboll/basket.

Förslaget till kommunstyrelsen är att kommunen inleder en dialog med Bräcke Folkets hus där önskemålen från förslagsställaren samt övriga elever beaktas. Eftersom det är Folkets hus som äger den aktuella marken kan inte Bräcke kommun besluta i frågan.

Delårsbokslut

Under mötet ska balans- och resultatrapport för MidSweden365 och delårsbokslutet för Bräcke kommun godkännas.

Lyssna på mötet

Sammanträdet är öppet för allmänheten men vi ber dig i riskgrupp eller dig som har förkylningssymtom att inte närvara. Övriga ombeds följa myndigheternas rekommendationer.

Sammanträdet direktsänds även i mittradion på frekvens 98,7 Mhz i Bräcke och på www.mittradion.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det finns möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ordförande till och med 3 november via e-post: yngve.hamberg@bracke.se

Sidan publicerad 2020-11-03 av Stina Hylén