Kommunstyrelsemöte 15 september

På onsdag sammanträder politikerna i kommunstyrelsen. Här hittar du ärendelistan. Mötet är inte öppet för allmänheten.

bild på datumet 15 september

Ny vision för kommunen ska antas

Ett ärende som kommer behandlas är förslag till ny resultat- och målstyrning, det vill säga vilka mål som kommunen ska sträva efter. I detta ingår även en ny vision för Bräcke kommun och nya politiska mål. Förslaget till ny vision ankyter till länets regionala utvecklingsstrategi och lyder ”Bräcke kommun - En nytänkande och hållbar kommun att leva, verka och utvecklas i!”. Bland förslagen till politiska mål finns bland annat att ”Bräcke kommuns tätorter och landsbygd ska vara tillgängliga, trygga och attraktiva” samt att ”Barn och vuxna i behov av vård och stöd ska erbjudas kvalitativa och effektiva insatser.”

Kommande matavfallsinsamlingen påverkar nya avfallstaxan

Ett annat ärende som kommer behandlas är förslag till ny avfallstaxa. Från och med oktober 2022 kommer Bräcke kommun påbörja matavfallsinsamling och därför behöver avfallstaxan uppdateras. I det nya förslaget till taxa kommer matavfallsorteringen vara frivillig men den som väljer att inte ansluta sig betalar en miljöavgift.

Att kommunen inför matavfallsinsamling har att göra med ett nytt lagkrav. Information om detta har tidigare delgetts på bracke.se och i kommuntidningen Nära 2021 (s. 8). Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster. Mer information kring matavfallsinsamlingen kommer framöver.

En annan ändring i avfallstaxan är att tilläggstjänster, såsom hämtning av grov- och trädgårdsavfall, har lagts till.

Ärendelista

Se alla ärenden i listan nedan. Innehållet i ärendena hittar du i kallelsen på vår officiella anslagstavla.

1. Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning

2. Informationer:

  • Ordförande informerar
  • Partnerskap Leader Mittland Plus
  • Utvärdering av Bräcke kommuns hantering av covid-19
  • Avfallstaxa

3. Renhållningsordningens lokala föreskrifter om avfallshantering

4. Avfallstaxa 2022

5. Detaljplaneändring fastighet Anviken 1:124

6. Försäljning av fastighet Bräcke 7:13

7. Placeringsreglemente för förvaltning av medel för stiftelsen Kurt Södermans minne

8. Motion: Inflyttningsvärvning

9. Resultat- och målstyrning, vision och politiska mål

10. Ansökan om bidrag till BRIS, region Nord 2021

11. Redovisning av ej verkställda beslut för individ- och familjeomsorgen enligt socialtjänstlagen: andra kvartalet 2021

12. Redovisning av ej verkställda beslut för äldre och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen: andra kvartalet 2021

13. Redovisning av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade: andra kvartalet 2021

14. Partnerskap Leader Mittland Plus 2023–2027 samt medfinansiering för förberedande stöd

15. Ansökan om att Bräcke kommun ska delta i utvecklingen av Blått Center vid
Vattenbrukscentrum Norr

16. Yttrande: Revisionsrapport ”Hantering av coronaviruset”

17. Rapport ”Utvärdering av Bräcke kommuns hantering av covid-19”

18. Yttrande: Laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr 2663-21

19. Sammanträdesplan 2022

20. Medborgarförslag och motioner under beredning 2021

21. Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning

22. Redovisning av delegationsbeslut

23. Meddelanden och informationer

Sidan publicerad 2021-09-14 av Stina Hylén